Varsel om oppstart av detaljregulering for Eskevikveien (nasjonal plan-ID G-738)

Varsel om oppstart av detaljregulering for Eskevikveien (nasjonal plan-ID G-738)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for Eskevikveien i Halden kommune.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for bedre trafikksikkerhet for gående og syklende langs Eskevikveien, med etablering av fortau og gangforbindelse på strekningen. Dette kan medføre mindre justeringer av dagens vegtrasé. Det er ikke planer om byggetiltak ut over dette.

Planområdet strekker seg fra Sørhalden til Eskeviken, en strekning på ca. 700 meter. Nærmere beskrevet strekker planområdet seg langs Eskevikveien fra parkeringsplassen ved Verven/Gamle Sørhaugen og til og med veikrysset med Eskeviksletta/Engevikveien/Kalvehaugveien. Se også kartene nedenfor. Berørte eiendommer vil i hovedsak være gnr./bnr. 158/1, 158/1/17, 158/5, 158/7, 158/9, 158/27, 158/28, 158/43, 158/56, 158/61, 158/68, 158/79, 158/80, 158/94, 159/2, 159/9, 159/18, 159/55, 159/56, 159/57, 159/58, 159/69, 159/116, 159/208, 160/453, 160/474, 160/475 og 160/478.

Tiltaket det nå varsles planoppstart for innebærer ingen utredningskrav etter forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket kommer ikke inn under § 6 i forskriften som lister opp tiltak som alltid skal behandles, og omfattes heller ikke av § 8 som angir at enkelte planer og tiltak skal vurderes etter forskriftens § 10 dersom de har vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Kommunen har derfor vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning eller planprogram for dette tiltaket, men at utredninger om, og beskrivelser av, virkninger skal inngå som en del av planbeskrivelsen til planen. Nærmere vurdering av og begrunnelse for dette finnes i eget notat, se nedenfor.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Bjørn Murvold, bjorn.murvold@halden.kommune.no, tlf. 477 92 175.

Vi ber om at innspill til planarbeidet sendes til postmottak@halden.kommune.no, ev. Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden, innen 17.12.2021 

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Oversiktskart (PDF, 4 MB)

Planomriss (PDF, 161 kB)

Vurdering av krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (PDF, 136 kB)