Får heder for arbeid med eldre

Får heder for arbeid med eldre

Halden kommune er nominert til den nasjonale «Leve hele livet-prisen» som deles ut av helse- og omsorgsministeren. Prisen hedrer kommuner som tar viktige grep for å gi eldre et godt liv.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Halden er den eneste kommunen fra Viken som er med på nominasjonslisten. Total er ti norske kommuner nominert til prisen som deles ut av statsråden på en nasjonal konferanse i november.  

- Dette er veldig moro og et tydelig bevis på at vi gjør noe riktig. Vi vet at vi ikke er i mål, men en slik nominasjon viser at Halden kommune er på rett vei, sier direktør helse og mestring Veronica Aam.

Samarbeid og helhetlig tenkning

At Halden kommune er med på en slik hedersliste skyldes målrettet arbeid over tid og en vilje til samarbeid og helhetlig tenkning. «Leve hele livet» er ikke bare en pris, men også en nasjonal reform som skal skape et samfunn der eldre lever gode liv og deltar i fellesskapet. Kommunedirektøren i Halden har vært opptatt av å forankre denne tankegangen i hele organisasjonen, slik at et godt aldersvennlig samfunn ikke er noe som bare helse-ansatte har ansvar for.

- Når Halden kommune tilrettelegger badeplasser og turområder for rullestoler eller setter ut flere benker langs bryggepromenaden og gågata, så er det tilrettelegging for eldre. Når besøk på sykehjem fra barnehager, skoleelever og frivilligheten er satt i system, så er det en del av dette. Når vi bygger nytt helsehus, lager sansehage ved sykehjemmet eller tilbyr bowlsbane i parken, så er også det en del av denne tilretteleggingen. Og når vi i samarbeid med andre tilbyr nye møteplasser eller jobber målrettet for å øke eldres digitale kompetanse, så er det måter ulike deler av kommunen jobber for å skape et mer aldersvennlig samfunn i Halden, forklarer Veronica Aam.

Ikke tilfeldig

Når man lister opp en del av tiltakene som handler om å skape et aldersvennlig samfunn, kan det kanskje se tilfeldig ut, men det er det langt ifra. Nettopp ved å sette denne satsingen i system, er det mulig å få til mange ting som i sum gjør samfunnet bedre for den eldre befolkningen.

I Halden kommune er dette arbeidet forankret politisk gjennom kommunens vedtatte planer – fra den overordnede samfunnsplanen og helt ned på enkeltprosjekter. I tillegg har kommunen organisert interne ressursgrupper som sikrer at ulike fagfolk samarbeider tett om disse aktivitetene på tvers av de tradisjonelle faginndelingene i kommunen.

- Vi får til mye ved å samarbeide godt – både internt i kommunen og med andre aktører i Haldens samfunnsliv og næringsliv. Vi jobber målbevisst med å skape et samfunn der eldre lever gode liv. En del av det er å utvikle og tilby gode aktiviteter og nyttige løsninger. Det handler også om å tilrettelegge byen vår for alle. Vi vet dessverre at det er grunnleggende ting som kan svikte i tilbudet til eldre. For å unngå det, er tanken om å «leve hele livet» et utgangspunkt for alle våre planer, prosjekter og prosesser. Jeg opplever at eldre i samfunnet i dag er svært takknemlige. De er fornøyde med så lite. Vi skylder dem å bygge et samfunn det er godt å bli gammel i, sier Aam.

Dagens eldre er mer ressurssterke enn tidligere, og en stor ressurs for samfunnet hvis det legges til rette for det. Halden kommune ønsker å være et aldersvennlig samfunn der eldre kan være aktive og selvstendige lengst mulig, og kunne bidra i samfunnet gjennom frivillighet og kunnskap.

Tiltak for et mer aldersvennlig samfunn

Dette er noen av Halden kommunes tiltak for å gjøre Halden bedre for den eldre delen av befolkningen:

Sammenheng i tjenesten:

 • dagsentertilbud til seniorer og til personer med demensdiagnose
 • pårørendeskole (i samarbeid med Halden demensforening)
 • nytt helsehus (åpner høsten 2022)
 • deltar aktivt i Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp
 • har over tid arbeidet systematisk med etikk og vant i 2012 den nasjonale Etikkprisen
 • ny teknologi skaper trygghet og reduserer ensomhet også for de som ikke har digital kompetanse

Helsehjelp:

 • jobber for kompetanseløft og heltidskultur
 • hverdagsrehabilitering
 • målrettet bruk av fysisk trening med frisklivssentralen

Aktivitet og fellesskap - i hjemmebaserte tjenester:

 • Trivselskoordinator organiserer frivillig innsats i hjemmene, og samarbeider med NAV om å rekruttere frivillige.
 • KOMP: Digitalt verktøy for å opprettholde sosial kontakt og motvirke ensomhet
 • Besøksvenner og frivillige i omsorgsboligene
 • «Livsglede for eldre» (bevisstgjøring og metodikk)
 • «Måltidsvenner» (samarbeid med Frivilligsentralen for å motvirke ensomhet blant eldre)
 • Demenskoordinator er en vesentlig støttespiller og bidragsyter overfor pasienter og deres pårørende.

Aktivitet og fellesskap – ved sykehjem:

 • Stort tilbud av konserter, teater, ballett, kino, andakt og underholdning i egen kultursal
 • Fysisk aktivitet og friluft, dans og trim
 • Markering og fellesskap rundt høytider og merkedager
 • Kafé med sosialt samvær
 • Sansehager og tilrettelagte uteområder (oppgradert med trimmuligheter og lekeapparater, dyrehold og besøksdyr)
 • Markedsdag i sansehagene
 • Interaktive kjæledyr
 • Restaurantkvelder for pasienter og pårørende
 • Fokus på måltider og kosthold (tilrettelagte tidspunkt)
 • Motitec-sykler til innendørsaktivitet (kan se ønsket tur på skjerm, mens du sykler)
 • Rickshaw-sykler til turer ute
 • Skjermer på alle rom med billedkavalkader
 • Mimrerom
 • Mobile bartraller
 • Faste arrangementer (for eksempel amcar-tur)
 • Elever fra videregående skole bidrar fast og er sertifisert gjennom «Livsglede for eldre»
 • Barn fra 3 sertifiserte barnehager besøker sykehjem fast

Andre aktiviteter for byens befolkning:

 • Bowls (ute om sommeren og inne om vinteren)
 • Gratis trimgrupper for ulike målgrupper: (stavgang, balansegrupper, sterk og stødig, kom i gang med fysisk aktivitet, kreft, parkinson)
 • Etablering av Skofabrikken (et universelt tilrettelagt flerbrukshus for alle generasjoner med bibliotek, kino, frivilligsentral og møterom for innbyggere.)  
 • Bryggepromenaden (3 km turvei midt i byen med benker for hver 200 meter for de som trenger en pause og ulike trimtilbud for andre. Petanquebane og ny treningspark under tak kommer.)

Mat og måltider:

 • «Eldre ut på middag» (prosjekt i 2021 der kommunen ble tildelt midler til restaurantbesøk for eldre)
 • «Kaffeslaberas» (prosjekt i 2022 der kommunen fikk midler fra Helsedirektoratet til å invitere eldre på kafébesøk.)
 • Nye rutiner for mat og måltider ved sykehjem og omsorgsboliger innført i 2017-2019 (fire måltider pr dag og fokus på ernæringsmessig innhold)

Tilrettelegging av byrommet:

 • Gangvei fra helsehuset til sentrum (oppgradert med rekkverk og benk til pause)
 • Utsiktspunkt ved helsehuset/sykehuset (oppgradert for rullestol)
 • Ystehede badeplass oppgradert i 2021 (tilrettelagt for rullestol og for de som trenger et rekkverk)
 • Gågata (oppgradert med nye og flere benker)
 • Byhagen (ny park i sentrum)
 • Universell utforming: Det jobbes kontinuerlig med å oppgradere gater og plasser for å sikre universell utforming. Når kommunen legger nye vann- og avløpsrør blir gatene universelt utformet. (Eksempler på dette er økt fremkommelighet for rullestol og tilrettelegging for blinde/svaksynte.)
 • Universell utforming - kompetanse: Kommunen har ansatt en egen rådgiver for universell utforming. Kommunalavdeling teknisk har en egen gruppe som sikrer at det tas hensyn til universell utforming ved alle anleggsprosjekter.

Et aldersvennlig Halden:

 • Målrettet reduksjon i gebyr (I 2021 ble det innført kraftig reduksjon i byggesaksgebyret for søknad om trappeheis for at innbyggere skal kunne bo lengre i eget hjem.)
 • Redusere digitalt utenforskap (Halden kommune har startet et prosjekt som skal forebygge og redusere digitalt utenforskap.)
 • Tilrettelegge for frivillighet (Halden kommune jobber med å få på plass en frivilligpolitikk.)
 • Halden kommune har egen frivilligkoordinator som jobber på systemnivå. I tillegg har kommunen frivilligkoordinator på sykehjemmene som jobber operativt.

Fakta om Leve hele livet-prisen

Leve hele livet-prisen er Helse- og omsorgsdepartementets pris til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater under reformens innsatsområder. I år vil juryen se etter kommuner som:

 • Har forankret Leve hele livet som en tjeneste- og samfunnsreform
 • Har gjort konkrete endringer på systemnivå og bidratt til å dele dette arbeidet med andre
 • Har gjort konkrete tiltak som merkes positivt av befolkningen i alderen 65+

De nominerte kommunene for 2022 er Lom, Halden, Holmestrand, Vennesla, Stavanger, Øygarden, Ålesund, Melhus, Vefsn, Sør-Varanger.

Mer informasjon: