Foreslår å legge ned barnehager

Foreslår å legge ned barnehager

I kommunens forslag til ny barnehagestruktur foreslår kommunedirektøren å legge ned Bergknatten og Bjørklund barnehager. Få barn gjør disse barnehagene svært sårbare for fravær.

Halden kommune har en tid jobbet med en ny barnehagestruktur – en overordnet plan for hvordan kommunen bør drive sine egne barnehager. Nå skal foreslått barnehagestruktur presenteres for politikerne i Halden. Det er i den sammenheng at forslaget om å legge ned Bergknatten barnehage og Bjørklund barnehage kommer denne gang.

Her kan du lese dokumentene til den politiske saksbehandlingen

Tilsvarende forslag har blitt fremmet av administrasjonen tidligere uten å bli gjennomført, men da har det vært som en del av kommunens årlige budsjettarbeid.

Sårbare barnehager

Kommunens behov for en sunn økonomisk drift er nå som tidligere en viktig årsak til at kommunedirektøren foreslår nedleggelse, men dette handler også om barnehagenes sårbarhet.

Bergknatten barnehage - Det har vært en stor nedgang i antall barn som trenger barnehageplass i Halden. Som følge av det, driver kommunen flere barnehager med færre barn enn det er kapasitet til. Det gjør at kostnadene blir høye og at sårbarheten ved fravær blir stor. Samtidig ventes det å være mange år til behovet for barnehageplasser igjen øker i Halden, sier fungerende direktør undervisning og oppvekst Karin Fredh Eliassen.

Både Bergknatten og Bjørklund hadde et lavt barnetall i fjor. Det gir en utfordrende hverdag i barnehagen.

- Med færre barn i en barnehage, vil det også være færre ansatte. Når barnehagen har få ansatte blir det vanskeligere å tilby en åpningstid som foresatte forventer. Det blir også mer sårbart ved ansattes fravær. I en større barnehage er det flere voksne som kan hjelpe til når noen er borte. Vi mener at det er veldig stor mulighet for at Bergknatten og Bjørklund i år etter år vil ha barnetall som er helt på grensen av hva som kan driftes forsvarlig, sier Eliassen.

Umoderne bygg

Bjørklund barnehage I tillegg til sårbarheten og kostbar drift er det også en utfordring at både Bergknatten og Bjørklund er blant de eldre kommunale barnehagene i Halden. Begge bygningene trenger vesentlige oppgraderinger, hvis de skal drives videre over tid.

- Selv om begge barnehagene har flott uteområde og dyktige ansatte som gjør en meget god jobb, så trenger bygningene til dels betydelig oppgradering for å tilfredsstille moderne krav til barnehagedrift.  Halden kommune må veie behovet for slike investeringer opp mot nytten ved å drive en barnehage med få barn.

Veien videre

Dette er et forslag fra kommunens administrasjon som nå skal til politisk behandling utover høsten. En nedleggelse er altså ikke bestemt ennå. Det er vanskelig å si når politikerne vil gjøre et endelig vedtak, men første gang saken skal politisk behandles er i slutten av september.

  • 21. september skal saken behandles i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Saksdokumentene til dette møtet blir offentlig via Halden kommunes nettside tirsdag 13. september.
  • 22. september skal saken behandles i Kommunestyret.
  • Et vedtak kan skje så sent som i årets siste kommunestyremøte i desember, men det kan også skje tidligere.
  • Administrasjonen foreslår at en nedleggelse skal være gjennomført innen utgangen av dette barnehageåret. Barnehagen vil uansett drive som i dag ut 2022. En endring vil tidligst komme en gang i løpet av vårhalvåret 2023, men endelig dato er ikke sikkert før saken er ferdig politisk behandlet.
  • Dersom politikerne beslutter å legge ned barnehagene, vil tidspunkt for nedleggelse være noe av det første som bestemmes.

Ved en eventuell nedleggelse vil alle berørte barn få tilbud om barnehageplass i en annen kommunal barnehage.