Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Historisk signering av heltidserklæring i Halden kommune

Historisk signering av heltidserklæring i Halden kommune

Mandag 24. januar møttes ordfører, kommunedirektør, HR-leder og de ansattes representanter fra LO, YS og Unio for å skrive under på en lokal heltidserklæring.

En fin start på det nye året og et viktig grunnlag for å bygge heltidskultur i hele Halden kommune.

-Dette er en historisk dag og jeg er stolt over at Halden kommune har fått sin egen lokale heltidserklæring og at den er basert på trepartssamarbeidet, sier ordfører Anne-Kari Holm.

I sin nyttårstale til haldenserne understreket hun at kommunen som arbeidsgiver nå satser tungt på å få flere heltidsstillinger. Derfor videreføres prosjekt heltid som et fireårig prosjekt der ulike tiltak som kan bidra til mer heltid, skal prøves ut.

Den lokale heltidserklæringen er et resultat basert på den sentrale heltidserklæringen mellom partene i arbeidslivet, regjeringsplattformen og Halden kommunes prosjekt heltid.

Hårete mål

Det er stor enighet om at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet. Det har stor betydning for kvaliteten på tjenestene som skal ytes, tilgangen på kompetanse for arbeidsgiverne og at ansatte har trygge og forutsigbare arbeidsforhold med mulighet til å forsørge seg selv. I Halden kommune jobber halvparten av de 2.400 ansatte heltid. Resten jobber deltid. Blant dem som jobber turnus, jobber fire av fem deltid. Kommunen har satt som mål å øke heltidsandelen med minst fem prosent flere heltidsansatte med nødvendig kompetanse hvert år inntil heltid er dominant i alle sektorene. Det tilsvarer det en økning på minst 120 flere heltidsansatte hvert år.

God stemning

Da partene møttes for signering, var det som bildet viser, god stemning.

– Å jobbe for mer heltid er en vinn-vinn-situasjon for både ansatte, arbeidsgiver og brukere av kommunale tjenester, sier Sidsel Skaug, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet.

Hun har signert på vegne av LOs medlemmer i kommunen. Hun får støtte fra Annveig Stene, hovedtillitsvalgt i Delta. Hun har signert på vegne av YS. Elisabeth Stø, hovedtillitsvalgt i Sykepleierforbundet og Unios representant, understreker også betydningen av å jobbe for mer heltid.

- Selv om sykepleiere og andre høgskoleutdannede i større grad jobber heltid eller i store stillinger, er det viktig for fagmiljøet at det er heltidsarbeid som preger kulturen på arbeidsplassen, sier Stø.

Også HR-leder Anita Skagen gleder seg over at Halden kommune har fått sin egen lokale heltidserklæring.

– Å utvikle heltidskultur er både kulturbygging og organisasjonsendring. Vi kan ikke fortsette med gammel praksis, men må tenke nytt. For å lykkes krever det gode prosesser preget av tett dialog og godt samarbeid på alle plan i organisasjonen. Det krever politisk vilje, tydelig ledelse, engasjerte tillitsvalgte og ansatte som jobber mot felles mål, sier hun.

Bærekraftig utvikling

Kommunedirektør Roar Vevelstad har ansvar for å effektuere politiske vedtak og sørge for en god arbeidsgiverpolitikk, er også godt fornøyd med den lokale heltidserklæringen.

– Halden kommune har en høyere andel eldre enn landsgjennomsnittet og antallet innbyggere over 80 år er sterkt stigende de nærmeste årene. Den demografiske utviklingen tilsier at det vil bli større etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester og dermed mer utfordrende å rekruttere helsepersonell med nødvendig kompetanse. Skal vi sørge for en bærekraftig utvikling, må vi benytte den arbeidskraftreserven vi har blant de mange deltidsansatte og tilby dem som har nødvendig kompetanse, heltid. Heltidskultur vil gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver, styrke rekrutteringen og bidra til stabile ansatte, understreker kommunedirektøren.

Et startskudd for mer heltid

Alle som har signert den lokale heltidserklæringen, er enige om at dette er startskuddet for mer heltid i Halden kommune. Det vil ta tid før heltid er dominant i alle sektorer i kommunen. Arbeidet vil by på utfordringer og heftige diskusjoner blant ansatte, ledere, tillitsvalgte og politikere. Noen vil være forsiktige og prøve ut ulike tiltak i mindre skala. Andre vil mene at det går for tregt. Men det felles målet er klart; sammen skal vi bygge heltidskultur i hele kommunen. Det har partene nå forpliktet seg til. Målet er nådd når heltid er dominant og hovedregel ved ansettelse. 

Her kan du lese heltidserklæringen (PDF, 108 kB)

 Sidsel Skaug (til venstre), hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, signerte på vegne av LOs medlemmer, mens Annveig Stene (i midten), hovedtillitsvalgt i Delta, signerte på vegne av YS. Til høyre Elisabeth Stø, hovedtillitsvalgt i Sykepleierforbundet, som signerte på vegne av Unio. - Klikk for stort bilde
Bilde fra da kommuneledelsen og fagorganisasjonene signering av heltidsdokument - Klikk for stort bilde
Høytidelig signering: Ordfører Anne-Kari Holm var den første til å signere den lokale heltidserklæringen mellom partene i Halden kommune. Deretter kommunedirektør Roar Vevelstad (i midten) og HR-leder Anita Skagen. - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde