Nye politikere og partier til valg 2023?

Nye politikere og partier til valg 2023?

Hvis du ønsker å etablere et nytt politisk parti før neste valg eller om du vurderer å stille til valg for første gang selv, da bør du lese dette.

I september 2023 er det kommunestyrevalg og fylkestingsvalg i Norge. All informasjon om dette vil komme på Halden kommunes nettsider etter hvert. I første omgang er det viktig at politikere og partier er oppmerksom på følgende:

Registering av nye politiske partier

Det er mulig å etablere nye politiske partier, men om et nytt parti skal kunne stille til valget i september 2023 må partiet være registrert korrekt til riktig tid.

Kan du velges?

Valgloven har bestemmelser om hvem som er valgbare ved valg til fylkesting og kommunestyrer. Dette må du vite, hvis du ønsker å stille til valg:

 • Valgbar til kommunestyret og fylkestinget er enhver som har stemmerett ved valget, og som på valgdagen er innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommune/fylkeskommune. Det vil si at kandidatene enten må være norske statsborgere eller utenlandske statsborgere med tre års sammenhengende registrert botid i Norge før valgdagen.
 • For statsborgere fra de andre nordiske land er det tilstrekkelig at de har flyttet til Norge og er registrert i folkeregisteret innen 30. juni, som er skjæringsdatoen for manntallsregistreringen.
 • Videre må kandidatene fylle 18 år innen utløpet av valgåret, og de må ikke ha mistet stemmeretten, være utelukket eller fritatt fra valg.
 •  Følgende personer kan ikke velges til fylkestinget eller kommunestyret:
  a. statsforvalteren og assisterende statsforvalter og
  b. den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er
  - kommunedirektør eller dennes stedfortreder,
  - kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå,
  - sekretær for kommunestyret eller fylkestinget,
  - ansvarlig for regnskapsfunksjonen,
  - den som foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.

Flere detaljer om dette finner du i valgloven her.

Viktige tidsfrister for politiske partier ved valg 2023

 • 2. januar 2023, klokken 23.59: Frist for registrering i Enhetsregisteret og Partiregisteret
 • 31. mars 2023, klokken 12.00: Frist for innlevering av listeforslag
 • 20. april 2023, klokken 12.00: Frist for tilbakekalling av listeforslag

Mer informasjon om listeforslag kommer på kommunens valg-sider nærmere fristene.

Her finner du informasjon om valget 2023