Samarbeid mot villsvin

Samarbeid mot villsvin

Halden kommune tar et ekstra ansvar for å bidra til at nasjonale mål nås og villsvinstammen i vårt distrikt holdes nede.

Bilde av en villsvinnhann skutt i Halden i desember 2020 - Klikk for stort bildeVillsvin, skutt i Halden i desember 2020 Henning Engebretse

Villsvin regnes som en fremmed art, og Miljødirektoratet og Mattilsynet har utarbeidet en nasjonal handlingsplan mot villsvin (2019). Målsetting i planen er færrest mulig villsvin på et minst mulig område.

Halden kommune går nå inn i et prosjektsamarbeid med det nasjonale «Villsvinprosjektet» for å bidra til at målene i den nasjonale handlingsplanen kan nås. Et viktig verktøy for å nå målsettingen er organisering av grunneiere, og kunnskap om bestanden.

- Kommunens bidrag er økonomisk og administrativt, og vi skal bidra med organisering og praktisk gjennomføring i Halden. Et viktig verktøy for å nå målsettingen er organisering av grunneiere, og kunnskap om bestanden for å hindre villsvinstammen i distriktet vårt i å vokse, sier Bjørnar Strøm-Hågensen, rådgiver i avdeling for Miljø og landbruk.

Halden kommune er den kommunen i Norge hvor det felles flest villsvin årlig.

Selv om det er fri jakt på villsvin (sugger med unger er fredet hele året), er det likevel viktig at grunneierne samarbeider.

I tillegg skal prosjektet bidra med foredragskvelder om villsvinjakt.

- Bestandsovervåking og effektiv jakt er viktige forvaltningsmessige tiltak for å kunne utøve en effektiv forvaltning av villsvinstammen, sier Bjørnar Nyborg, leder i viltnemnda i Halden, som har hatt saken til behandling.

Halden kommune har besluttet å inngå i et samarbeid med villsvinprosjektet om et system for rapportering og registrering av sett og felt villsvin, samt effektivisering av jakten gjennom organisering av villsvinvald bygget på eksisterende storvald for elgjakten. Samarbeidet omfatter også informasjon og opplæring av jegere og valdledere.

- Jeg ser fram til at dette og andre tiltak skal føre til mer og bedre samarbeid mellom kommunen og alle involverte med sikte på en bedre forvaltning av villsvinstammen, sier Nyborg.

Bjørn Toverud jobber i det nasjonale «Villsvinprosjektet» og er prosjektleder i dette samarbeidsprosjektet.

- Vi er veldig fornøyde med å få drahjelp fra Halden kommune til å etablere grunneiersamarbeid på villsvin basert på de 8 elgvaldene som er innenfor kommunen. I tillegg skal vi innføre et rasjonelt system for oversikt, kommunikasjon og rapportering og spre kunnskap om villsvinjakt, sier Toverud.

Hensikten med prosjektet er at det innen elgvaldene skal etableres et effektivt samarbeid om kontroll av villsvinstammen for å hindre spredning til nye områder. Halden er av de mest villsvintette områdene i Norge, og dermed et område som bør prioriteres.

Om prosjektet

Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold startet høsten 2019 «Villsvinprosjektet» med finansiering fra Østfold fylkeskommune og jordbruksavtalen 2019. Prosjektet skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.

Det nasjonale Villsvinprosjektet har prosjektområde fra Halden til Elverum.