Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Kunngjøringer og høringer

Varsel om vedtak av planprogram - Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø har nå fastsatt planprogrammet som skal legges til grunn for det videre planarbeidet.

Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring

Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring som skal vise retning og skape forutsigbare rammer for tjenestene, både for tjenestemottakere og for tjenesteytere, samt Halden kommunes innbyggere og samarbeidspartnere.

Kunngjøring om kommuneplanens arealdel

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges endringer i kommuneplanens arealdel ut til nytt offentlig ettersyn, med frist for tilbakemelding 14. oktober 2022.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden – rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden ble vedtatt i Kommunestyret 22.06.2016. Av hensyn til søknader om spillemidler for 2023 må handlingsdelen i planen rulleres i 2022.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Bakke camping

På vegne av forslagsstiller Bakke camping varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Bakke camping. (Nasjonal plan-ID 3001 G-743) 

Høring: Veteranplan for Halden

Halden kommune vil med dette invitere kommunens innbyggere til å komme med innspill til Veteranplan for Halden 2022-2029.

Høring: Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Halden kommune har utarbeidet en lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Frist for merknader er 31. juli 2022.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum

Halden kommune varsler oppstart av arbeid med en plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum. Planen skal utarbeides av kommunen selv med hjelp av eksterne ressurser på aktuelle temaer.

Detaljregulering for Konglelund – varsel om vedtak av plan

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for Konglelund», planID: 0101 G-709, i møte den 12.05.2022.

Kunngjøring om gatesalg på 17. mai 2022 i Halden

Se regler om salg av heliumballonger og annet gatesalg for 17. mai her.