Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Fjeldhøi – Hovsveien 152C  

På vegne av forslagsstiller Tom-Erik Sørensen varsles det om igangsetting av planarbeid.  Plankonsulent er Halden Arkitektkontor AS.  

Varsel om grunnundersøkelser mellom jernbanestasjonen, jernbanebrygga og Sauøya

Halden kommune skal i de kommende ukene gjøre grunnundersøkelser i området mellom jernbanestasjonen, jernbanebrygga og Sauøya.

Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden - rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden ble vedtatt i Kommunestyret 11.05.2023. Av hensyn til søknader om spillemidler for 2024 må handlingsdelen i planen rulleres i 2023.

Varsel om oppstart av områderegulering for Grønland

Planområdet Grønland i Halden sentrum, er industriområdet som ligger på sørsiden mellom Tista og jernbanen.

Halden kommune trenger flere nye utleieboliger

Kommunen opplever et økende behov for gode og stabile utleieboliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger og vi ønsker å  inngå tilvisningsavtale og tildelingsavtale med aktører som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Høring av forslag til detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i Tistedal

Forslag til «Detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien» (nasjonal plan-ID 3001_G-739) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte den 14.6.2023, PS 49/2023.

Høring av forslag til detaljregulering for Fjellås

Forslag til «Detaljregulering for Fjellås» var oppe til 1. gangs behandling i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 14.06.23, sak PS 50/2023.

Høring av forslag til Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

Forslag til «Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet» var oppe til 1. gangs behandling i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 24.05.23, sak PS 40/2023.

Kunngjøring om gatesalg på 17. mai 2023 i Halden

Se regler om salg av heliumballonger og annet gatesalg for 17. mai her. 

Varsel om planarbeider for Damhauggata 3 og Torpum næringsområde

Detaljreguleringsplaner for Damhauggata 3 og Torpum næringsområde ved Svingen/ Torpum i Halden kommune