Kunngjøringer og høringer

Høring – Åpning av jakt på hjort i Berg

Vilt- og innlandsfiskenemnda i Halden vedtok 5. oktober 2021, sak PS2021/27, å legge ut på høring lokal forskrift som åpner for jakt på hjort i Berg.

Høring - forslag til forskrift om nedgravde oljetanker

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø (HTEK) har gjort likelydende vedtak 22.09.2021:

Varsel om oppstart av regulering - Fjellås boligfelt ved Hovsveien 146

På vegne av forslagsstiller Løve Eiendom AS varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Fjellås boligfelt, et område ved Hovsveien 146 i Halden. 

Forslag til detaljregulering for Nexans

«Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø vedtok i møte den 22.09.2021 å legge forslag til detaljregulering for Nexans, plan-ID G-733, ut på høring og offentlig ettersyn.

Her er innspillene om kulturkvartalet

Våren 2021 kunngjorde Halden kommune en «innhenting av idéer og innspill til transformasjon av kulturkvartalet». Kommunen fikk 14 innspill. Nå inviteres de som har gitt innspill til møte med kommunen. Oversikt over innspillene kan du lese her.

Varsel om utvidelse av planområde – Detaljregulering for Os gravlund

Halden kommune varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Os gravlund i desember 2019. Arbeidet har ligget noe i bero, men tas nå opp igjen. 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden – rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden ble vedtatt i Kommunestyret 22.06.2016. Av hensyn til søknader om spillemidler for 2022 må handlingsdelen i planen rulleres i 2021.

Detaljregulering for Konglelund - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Detaljregulering for Konglelund ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 12.05.21, sak PS 65/2021.

Oppheving av reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke

Kommunestyret i Halden vedtok i møte den 17.06.2021 å oppheve reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke.

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen

Forslag til Detaljregulering for brannstasjon på Remmen (nasjonal plan-ID: G-730) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 09.06.21, sak PS 84/2021.