Kunngjøringer og høringer

Søker medlemmer til forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i det norske rettssystemet for sivile saker og spiller en viktig rolle utenfor de ordinære domstolene. 

Nå kan du gi innspill til alkoholpolitiske retningslinjer

De alkoholpolitiske retningslinjene skal revideres i kommunestyret i september 2024. Nå kan du gi dine innspill på de retningslinjene.  

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Billebakken syd

På vegne av forslagsstiller GG Bolig AS varsles det om igangsetting av planarbeid for Billebakken syd. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Oppheving av del av reguleringsplaner for Karrestad

Kommunestyret i Halden vedtok 30. mai å oppheve del av «detaljregulering for Karrestad» og «detaljregulering for Del av Karrestad» for eiendommen Vidars vei 21.

Utvidet varsel om oppstart av detaljregulering for Halden Havn – Mølen

Hovedformålet med planarbeidet er å formalisere/legge til rette for eksisterende arealbruk, som omfatter havnevirksomhet. I tillegg vil det etterstrebes å optimalisere/endre uttrekksspor, vei- og gangforbindelser innenfor planområdet.

Forslag til detaljregulering for Rokkeveien 10

Forslag til «Detaljregulering for Rokkeveien 10» (plan-ID G-727) ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn av Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte den 02.05.2024, sak PS 63/2024.

Offentlig ettersyn: Kandidater til meddommere

Nå er det foreslått nye kandidater til meddommere i tingrett, lagmannsrett og jordskifterett. Se forslagene her. 

Offentlig høring av kommunal planstrategi 2024-2028

Planstrategien gir en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i planstrategiperioden. På bakgrunn av dette er behovet for nye planer og oppdatering av eldre planer framkommet.

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Nexans Norway AS avd. Halden

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Nexans Norway AS avd. Halden (heretter; Nexans Halden) om tillatelse utslipp fra produksjon av kabler på lokaliteten i Knivsøveien 70 i Halden kommune.

Detaljregulering for Sykehusgata 3 og 4 - varsel om vedtak av plan

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-12 godkjenner kommunestyret i Halden forslag til «Detaljregulering for Sykehusgata 2 og 4» (nasjonal plan-ID: G-737).