Halden kommune - forslag til kommuneplan 2021-2050 – Høring og offentlig ettersyn

Halden kommune - forslag til kommuneplan 2021-2050 – Høring og offentlig ettersyn

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til ny arealdel i kommuneplanen ut til høring og offentlig ettersyn fra 12. april – 3. juni 2021.

Formannskapet behandlet forslaget 25. mars 2021 og fattet følgende vedtak:

  1. Utkast til kommuneplan for Halden, arealdelen 2021 – 2033, legges ut på høring og offentlig ettersyn fram til og med 3.juni 2021 med følgende endring: Feltnavn i plankart – B15, områdenavn Sauøya, arealformål – boligbebyggelse, tas ut av planen.
  2. Når ny kommuneplanens arealdel er vedtatt, igangsettes i tråd med planstrategien en evaluering av sentrumsplanen. Sentrumsplanen evalueres i forhold til planens målsettinger og intensjoner og i forhold til målene og føringene i kommuneplanens samfunnsdel. Evalueringen legges fram til politisk behandling.

Planens dokumenter kan leses på kommunens hjemmesider: Rullering av kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Halden kommune

Papirversjoner av dokumenter er lagt ut i rådhusets servicesenter og Halden bibliotek. Plankart er også hengt opp der.

Det er laget et eget fortellingskart, en kortfattet presentasjon av planen, som kan benyttes i høringsperioden. Dette finner du her:

Kort presentasjon av arealdelen (fortellingskart)

Utfyllende kommentarer:

Utlagt forslag til kommuneplan er justert i henhold til formannskapets vedtak av 25. mars 2021 (PDF, 467 kB)

Høringsdokumenter:

I tillegg er det en rekke delutredninger og rapporter.

I høringsperioden vil det bli arrangert webinarer, aktiviteter og møter.

Eventuelle merknader til planen bes sendt kommunen elektronisk til kommuneplan@halden.kommune.no, merk med «innspill arealplan». Eller du kan sende som ordinær post til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden.

Høringsfristen er 3. juni 2021

Eventuelle spørsmål til høringsdokumentene kan rettes til kontaktpersonene.

Kontaktpersoner:

Espen Sørås tlf 932 43 241
espen.soras@halden.kommune.no

Anneli Nesbakken anneli.nesbakken@halden.kommune.no