Høring av detaljregulering for Tista senter

Høring av detaljregulering for Tista senter

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 07.07.2020 10:38

​Forslag til «Detaljregulering for Tista senter» (nasjonal plan-ID: G-720) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 26.05.2020, sak PS 71/2020. 

​Det ble fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Tista senter» (nasjonal plan-ID: G-720, Planbeskrivelse datert 19.05.2020, bestemmelser datert 18.05.2020 og plankart datert 18.05.2020) ut på høring og offentlig ettersyn med følgende endringer:

Deler av arealet SPP8, arealet sør for trafo (BE3), inkluderes i arealet o_BLK3.

Langs strekningen Bakbanken og Peder Ankes gate, samt Rødsbergs Plass, fjernes bestemmelsesområde #7, og strekningen gis formålet «gatetun». Arealet gis bestemmelser i tråd med Trafikksikkerhetshåndbokens krav til «gatetun».

Planforslaget vil erstatte «Detaljregulering for Høvleriet/Fisketorget», som ble vedtatt 22.06.2011. Planen legger til rette for utvidelse av Tista senter i retning vestover, og forbedrer senterets tilknytning til Halden sentrum i østlig retning. Planforslaget legger opp til reduksjon av parkeringsflater til fordel for økt handelsareal, forbedrede gang- og sykkelforbindelser, og en opprydning i kjøremønster. 

Plandokumentene og saksfremstilling for 1.gangsbehandlingen finner du under. 

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden, eller på epost til: postmottak@halden.kommune.no. Høringsfristen er 01.09.2020.

 

Geoteknisk rapport (PDF, 2 MB)

Miljøteknisk undersøkelse Tista senter (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse_Tista senter_19 05.2020 (PDF, 6 MB)

Reguleringsbestemmelser_Tista senter_29 05 2020 (PDF, 239 kB)

Saksfremstilling Tista senter (PDF, 427 kB)

Sammendrag innspill Tista senter (PDF, 2 MB)

Tista senter_29 05 2020 (PDF, 3 MB)

Trafikkanalyse Tista senter (PDF, 2 MB)

Vedtak Tista senter (PDF, 82 kB)

 

Opprettet: 07.07.2020 10:31