Høring av forslag til detaljregulering for Fjellås

Høring av forslag til detaljregulering for Fjellås

Forslag til «Detaljregulering for Fjellås» var oppe til 1. gangs behandling i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 14.06.23, sak PS 50/2023.

Det ble fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til detaljregulering for Fjellås (Nasjonal plan-ID G- 743) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart datert 06.10.22 og sist revidert 02.06.23 planbestemmelser datert 07.10.22 og sist revidert 02.06.23 og planbeskrivelse datert 07.10.22 og sist revidert 02.06.23 .»

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse i form av rekkehus eller tomannsboliger i et område vest for Hovsveien 150 og også mellom Hovsveien 146 og 148. Planen omfatter også noen bebygde eneboligtomter. Disse er tatt med for å skape en logisk avgrensning av planområdet. Planen omfatter også en adkomstvei i nord.

Planen åpner for etablering av inntil 14 nye boenheter i «hovedutbyggingsområdet» i vest. I øst, mellom eksisterende boliger i Hovsveien 146 og 148, åpner planen for inntil 4 boenheter.

Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel.

Under finner du plandokumentene. Der finner du også administrasjonens saksfremstilling til hovedutvalgets behandling av saken.

Ta kontakt med saksbehandler Inger Helene Kjerkreit, tlf. 47 02 22 57, e-post: inger.helene.kjerkreit@halden.kommune.no dersom du ønsker plandokumentene oversendt i papirutgave.


Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden, eller postmottak@halden.kommune.no

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 12.09.2023.

Dokumenter

Saksfremstilling (PDF, 184 kB)

Plankart (PDF, 279 kB)

Bestemmelser (PDF, 311 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 12 MB)

ROS-analyse (PDF, 243 kB)

Geoteknisk Vurderingsrapport (PDF, 2 MB)

Geoteknisk beskrivelse (PDF, 4 MB)

Oppsummering av innspill til oppstart av planarbeidet med forslagsstillers kommentarer (PDF, 617 kB)