Høring av forslag til detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i Tistedal

Høring av forslag til detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i Tistedal

Forslag til «Detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien» (nasjonal plan-ID 3001_G-739) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte den 14.6.2023, PS 49/2023.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det ble fattet følgende vedtak:

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien (Nasjonal plan-ID G-739) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart datert 29.6.2022, sist revidert 15.5.2023, planbestemmelser datert 29.6.2022, sist revidert 31.5.2023 og planbeskrivelse datert 30.6.2022, sist revidert 31.5.2023

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av konsentrert boligbebyggelse på tidligere barnehagetomt i Tistedal sentrum. Eksisterende barnehage forutsettes revet. Illustrasjonsplanen viser til sammen 12 boenheter. Reguleringsplanen ligger innenfor et areal avsatt til Sentrumsformål og Bebyggelse & anlegg i kommuneplanens arealdel. Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplanen.

Planforslaget med fagrapporter og utredninger, saksfremstilling for førstegangsbehandling og protokoll fra møtet finner dere nedenfor.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden, eller på e-post, postmottak@halden.kommune.no

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 12.9.2023