Høring av forslag til Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

Høring av forslag til Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

Forslag til «Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet» var oppe til 1. gangs behandling i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 24.05.23, sak PS 40/2023.

Det ble fattet følgende vedtak: 

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Oskleiva/Månefjellet» (nasjonal plan-ID: G-734) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart, datert 16.06.22 og sist revidert 12.05.23, bestemmelser datert 16.06.22 og sist revidert 12.05.23 og planbeskrivelse datert 01.12.22 og sist revidert 15.05.23.

Før utlegg av plan skal UTE2 tas ut av plan og avsettes til offentlig friområde.

Tiltakshavers presentasjon i HTEK 24.5.2023 skal følge med på høring og offentlig ettersyn og legge premisser for videre arbeid med planen.»

Plankartet, bestemmelsene, planbeskrivelsen og illustrasjonsplanen er nå rettet opp i tråd med vedtaket og planforslaget legges herved ut til offentlig ettersyn. Plankartet har nå siste revisjonsdato 25.05.23, mens bestemmelsene og planbeskrivelsen har siste revisjonsdato 07.06.23. Illustrasjonsplanen har siste revisjonsdato 25.05.23. 

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av konsentrert bebyggelse (leilighetsbygg) i vestre kant av Månefjellet, samt på eksisterende boligeiendom i Oskleiva 27. Bebyggelsen i Oskleiva 27 forutsettes revet.

Under finner du plandokumentene. Der finner du også presentasjonen tiltakshaver (forslagsstiller) holdt i utvalgsmøtet (HTEK) 24.5.2023. Denne er det vedtatt skal legge premisser for videre arbeid med planen. Det er plankartet, bestemmelsene og planbeskrivelsen som er hoveddokumentene i plansaken.

Under finner du også administrasjonens saksfremstilling til utvalgssaken. Det påpekes for ordens skyld at det i saksfremstillingen står oppgitt at høyeste tillatte høyde i felt BK1 er 62 moh. Det riktige er 65 moh. Likeledes gjøres det oppmerksom på at den digitale fremstillingen av illustrasjonsprosjektet som forslagsstiller har utarbeidet, som man kan se ved å følge lenken i planbeskrivelsens kap.  5.1, inneholder endret farge/ materialitet for bebyggelsen i felt BK2 i forhold til dokumentene som fulgte saken til 1.gangs behandling og som resten av illustrasjonene i planbeskrivelsen viser. Endret farge/materialer er i tråd med tiltakshavers presentasjon i utvalgsmøtet 24.05.23. 

Ta eventuelt kontakt med saksbehandler Inger Helene Kjerkreit, dersom du ønsker plandokumentene oversendt i papirutgave.
Tlf. 470 22 257
E-post: inger.helene.kjerkreit@halden.kommune.no

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til postmottak@halden.kommune.no, eller Halden kommune, Enhet for Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden.

Frist for å komme med kommentarer til planforslaget er 25.08.2023.

Du kan også se illustrasjonsprosjektet planen er bygget rundt i kommunens visningsverktøy City planner. Visningsverktøyet har noen begrensninger. Disse og «bruksanvisning» finner du som vedlegg 1 i saksfremstillingen.  

Vedlegg

Saksfremstilling (PDF, 7 MB)

Tiltakshavers presentasjon i HTEK 24.05.23 (PDF, 5 MB)

Plankart (PDF, 380 kB)

Bestemmelser (PDF, 234 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 12 MB)

Illustrasjonsplan (PDF, 429 kB)

Snitt (PDF, 7 MB)

ROS-analyse (PDF, 246 kB)

Geoteknisk notat (PDF, 5 MB)

Verneverdivurdering Oskleiva 27 (PDF, 7 MB)

Tilstandsvurdering Oskleiva 27 (PDF, 126 kB)

Forslagsstillers oppsummering av merknader (PDF, 5 MB)