Høring av forslag til detaljregulering for Sykehusgata 2 og 4

Høring av forslag til detaljregulering for Sykehusgata 2 og 4

Forslag til «Detaljregulering for Sykehusgata 2 og 4» (nasjonal plan-ID 3001_G-737) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte den 19.04.2023, PS 34/2023.

Det ble fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Sykehusgata 2 og 4» (nasjonal plan-ID: G-737) ut på høring og offentlig ettersyn.

Plandokumentene består av plankart sist revidert 31.03.2023, planbestemmelser revidert 31.03.2023 og planbeskrivelse revidert 31.03.2023.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av to blokker på 5-6 etasjer, samt stadfeste arealbruken på den eksisterende boligblokka «Batterifabrikken». De nye blokkene reguleres til kombinert formål boliger, kontorer og helse-/omsorgsinstitusjon. Boliger og omsorgsleiligheter skal etableres fra toppen og nedover i blokkene, mens kontorer skal etableres fra bunn og oppover. Parkering for de nye blokkene forutsettes løst i en felles underetasje. Planforslaget vurderes å være i hovedsak i tråd med kommunedelplan for sentrum og kommuneplanens arealdel.

Planforslaget med fagrapporter og utredninger, saksfremstilling for førstegangsbehandling og protokoll fra møtet finner dere nedenfor.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden, eller på e-post, postmottak@halden.kommune.no

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 23.06.2023