Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen

Forslag til Detaljregulering for brannstasjon på Remmen (nasjonal plan-ID: G-730) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 09.06.21, sak PS 84/2021.

Det ble vedtatt følgende:

«Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø vedtar å legge forslag til «Detaljregulering for brannstasjon på Remmen» (nasjonal plan-ID: G-730) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart datert 15.07.2020 og sist revidert 19.05.2021, bestemmelser datert 06.08.2020 og sist revidert 01.06.2021 og planbeskrivelse datert 20.05.2021.»

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for ny brannstasjon. Brannvesenet driver dagens stasjon på dispensasjon både fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og fra Arbeidstilsynet. Dispensasjonen gjelder til 31.12.2022, og kan ikke regnes med å bli forlenget.

Ta ev. kontakt med saksbehandler, tlf. 909 45 638 eller
e-post erik.vitanza@halden.kommune.no dersom du ønsker dokumentene oversendt i papirutgave.

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til postmottak@halden.kommune.no eller
Halden kommune, Enhet for Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden.

Frist for å komme med kommentarer til planforslaget er 18. august 2021.