Kunngjøring om kommuneplanens arealdel

Kunngjøring om kommuneplanens arealdel

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges endringer i kommuneplanens arealdel ut til nytt offentlig ettersyn, med frist for tilbakemelding 14. oktober 2022.

2. gangs høring, endringer i kommuneplanens arealdel Halden:

Varslingsbrev, oppdaterte bestemmelser og kart der alle endringer er vist, kan sees under overskriften «2. gangs høring og offentlig ettersyn 2022» på kommunens nettside for rullering av kommuneplanens arealdel. Her ligger det også mer informasjon om planarbeidet:

Nettside om rullering av kommuneplanens arealdel.

Saksdokumenter inkludert vedlegg er tilgjengelig i formannskapets behandling av PS 53/2022 den 25.08.2022.

Merknader til endringene i planen sendes til kommuneplan@halden.kommune.no, eller som ordinær post til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden. Merk med «2. gangs behandling arealplan».