Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Svingen pukkverk og masseuttak

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Svingen pukkverk og masseuttak

Det kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Svingen pukkverk, Vestgårdveien 16 i Halden kommune. Tiltakshaver er Heidelberg Materials Tilslag Norge. Plan-ID: G-696. 

Planområdet har et areal på ca. 175 daa, og omfatter i hovedsak gnr. 12 bnr. 20 (dagens pukkverk), gnr. 12 bnr. 19 (buffersone sør for dagens pukkverk) og gnr. 12 bnr. 1 (del av jordbrukseiendom sør for dagens pukkverk). 

Øvrige grunneiendommer som blir berørt er 12/48, 12/22, 12/35, 12/36, 12/41, 12/33, 12/42 og 12/31 (eksisterende pukkverk) og 12/17 (Vestgårdveien). Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig råstoffutvinning. 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å muliggjøre en utvidelse av dagens masseuttak mot sør, samt å øke uttaksdybden i massetaket. En utvidelse vil medføre at dagens drift i pukkverket vil kunne videreføres og forlenges i forhold til drift i gjeldende reguleringsplan. 

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Det er konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Innspill og/eller spørsmål kan rettes til: 

Asplan Viak v/Astrid Høie Fredheim

Frist for innspill er 21.11.2023

Dokumenter