Varsel om oppstart av områderegulering for Grønland

Varsel om oppstart av områderegulering for Grønland

Planområdet Grønland i Halden sentrum, er industriområdet som ligger på sørsiden mellom Tista og jernbanen.

Grønland er i endring til annen bruk og er et av utbyggingsområdene for sentrumsformål i sentrumsplanen. Planformen vil være områderegulering, der kommunen er forslagstiller. Planavdelingen vil ha ansvaret for å utføre planarbeidet.

Områdeplanen medfører krav om utredning av virkninger på miljø og samfunn med planprogram, etter forskrift om konsekvensutredning. Planprogrammet redegjør for tema og utredningsmetode.

Planprogrammet vil bli revidert etter at innspill er mottatt og lagt fram til politisk behandling for vedtak. Planprogrammet vil gi et grunnlag for planarbeidet med konsekvensutredning.  

Dokumenter:

Eventuelle innspill til planarbeidet og/eller planprogrammet kan sendes til:

Post: Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden

E-post: ole.bernt.kvisgaard@halden.kommune.no

Frist for innspill er 15.09.2023