Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Furuveien 7

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Furuveien 7

På vegne av forslagsstiller Furuveien 7 AS varsles det om igangsetting av planarbeid. Plankonsulent er HS Arealplan AS. 
Planområdet ligger på Glenne, i krysset mellom Furuveien og Blåklokkeveien, og er på ca. 3,5 daa.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger - blokker med tilhørende anlegg på eiendommen gnr/bnr 61/311. 

Planområdet er avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg i gjeldende kommuneplan. Planlagte tiltak er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU).

Mer informasjon finner du i vedleggene under. 
Eventuelle innspill til detaljreguleringsarbeidet sendes skriftlig til:
E-post: hs@hsarealplan.no  
eller post: HS Arealplan AS, Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy
Frist for innspill er 03.03.2024
Eventuelle spørsmål kan rettes til HS Arealplan AS v. Håvard Skaaden, tlf. 41 67 64 96 eller på epost: hs@hsarealplan.no 

Dokumenter