Varsel om revidering av kommunedelplan oppvekst

Varsel om revidering av kommunedelplan oppvekst

Hovedutvalg for undervisning- oppvekst  og kultur fattet den 06.04.2022 følgende vedtak :

  1. HUOK ber kommunedirektøren iverksette revisjon av kommunedelplan oppvekst, slik at nye bestemmelser i barnevernloven, om en helhetlig plan for å forebygge atferdsproblemer og omsorgssvikt, inkluderes til planen.
  2. Kommunedirektørene skal fremlegge revidert plan for HUOK i november 2022, og planen skal deretter ut på høring, før den fremstilles for kommunestyret for sluttbehandling.