Vedtak av detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg

Vedtak av detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg», plan ID.: 0101 G-728, i møte den 04.03.2021 – sak 37/2021. Protokoll fra møtet, saksutredning og plandokumentene finner du nedenfor. 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagen skal sendes skriftlig til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden eller postmottak@halden.kommune.no  

Klagefristen er 3 uker fra denne offentlige kunngjøringen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. I klagen skal du angi den eller de endringer som ønskes og begrunne dette.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Dokumenter:

Vedtak Protokollutdrag Forslag til Detaljregulering for Os skole (PDF, 197 kB)

Saksfremstilling - 2. gangs behandling og egengodkjenning (PDF, 701 kB)

Plankart, datert 08.10.20 og sist revidert 19.02.21 (PDF, 806 kB)

Reguleringsbestemmelser, datert 13.09.20 og sist revidert 19.02. (PDF, 285 kB)

Planbeskrivelse, datert 16.11.20 og sist revidert 19.02.21 (PDF, 40 MB)

Vedlegg 2 - 10216506-RILU-RAP-001 Os skole lokal luftkvalitet (PDF, 4 MB)

Vedlegg 3 - 10219394-RILU-RAP-001 lokal luftkvalitet Os skole (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 - 10219394 -NOT-02 SK Trafikk (PDF, 5 MB)

Vedlegg 5 - 10219394-RIA-RAP-001 Støyvurdering (PDF, 5 MB)

Vedlegg 6 - 10219394-RIG-NOT-001_rev00_-_Vurdering av utløpsområde Schultzedalen (PDF, 2 MB)

Vedlegg 7 - Grunnteknikk - utvidet rapport miljøundersøkelser 2018 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 8 - Notat dagens støysituasjon (PDF, 306 kB)

Vedlegg 9 - Notat støyvurderinger (PDF, 594 kB)

Vedlegg 10 - RIENogM_Energiberegninger (PDF, 2 MB)

Vedlegg 11 - RIENogM_Notat - termisk energiforsyning (PDF, 3 MB)

Vedlegg 12 - RIENogM_Notat Bærekaftig materialvalg (PDF, 729 kB)

Vedlegg 13 - RIENogM_Notat Ene 04 Energiforsyning (PDF, 257 kB)

Vedlegg 14 - RIENogM_Notat solcelleanlegg (PDF, 3 MB)

Vedlegg 15 - Teknisk program Os-Leveranse AV _V4 (PDF, 11 MB)

Vedlegg 16 - Uteområder i skoler og barnehager- 2019 (PDF, 17 MB)