Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Prosjekter Helse og mestring

ROPIT, Integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser

Fagmiljøet tilknyttet master i samordning av helse- og velferdstjenester, tidligere master i tverrfaglig samarbeid, ønsker å få til et forskningsprosjekt om helhetlige tjenester til personer med ROP-lidelser, i samarbeid med praksisfeltet.

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase

Bruk av planen skal sikre en felles ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i sluttfasen av livet.

Helsefagarbeider plusskompetanse

Kompetanseheving for helsefag-arbeidere for å ivareta det økende behov for helse-tjenester i kommunen. 

Etablering av Brukerråd i bo og miljøarbeidertjeneste

Det foreligger flere sentrale føringer som understreker viktigheten av brukermedvirkning for personer med utviklingshemming.

Virtuell kortidsavdeling

Med bakgrunn i samhandlingsreformens intensjoner, skrives pasienter tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten, og kommunene får økt ansvar for behandling og oppfølging.

Kvalitet i sykehjem for pasienter med demens - utvikling av et kartleggingsverktøy

Hovedhensikten med dette prosjektet, er å utvikle et standardisert kartleggingsverktøy / spørreskjema for å få kunnskap om hva som er viktig for mennesker med demens.

Overdoseprosjekt

Bakgrunnen for prosjektet er at kommunen i flere år har hatt dødsfall som følge av overdose og i tillegg ble kommune invitert til på delta i prosjekt Nasjonal overdosestrategi.

ORTH, oppsøkende rusteam

Oppsøkende rusteam har vært et samarbeidsprosjekt mellom rustjenesten i Halden kommune og sosialmedisinsk poliklinikk sykehuset Østfold fra 2014 til 2017.

Lavterskeltilbud for rusavhengige

Sentrale utfordringer innen rustjenesten antas å være manglende møteplasser og manglende arbeids- og aktivitetstilbud hvor man kan fange opp brukergruppen.

En dør inn - Miljøvaktmestertjenesten, boligkontakt i NAV og boligkoordinator

Stillingene ble opprette som et resultat av kommunens deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.