Avsluttede prosjekter

ROPIT, Integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser

Fagmiljøet tilknyttet master i samordning av helse- og velferdstjenester, tidligere master i tverrfaglig samarbeid, ønsker å få til et forskningsprosjekt om helhetlige tjenester til personer med ROP-lidelser, i samarbeid med praksisfeltet.

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase

Bruk av planen skal sikre en felles ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i sluttfasen av livet.

Helsefagarbeider plusskompetanse

Kompetanseheving for helsefag-arbeidere for å ivareta det økende behov for helse-tjenester i kommunen. 

Etablering av Brukerråd i bo og miljøarbeidertjeneste

Det foreligger flere sentrale føringer som understreker viktigheten av brukermedvirkning for personer med utviklingshemming.

Virtuell kortidsavdeling

Med bakgrunn i samhandlingsreformens intensjoner, skrives pasienter tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten, og kommunene får økt ansvar for behandling og oppfølging.

Kvalitet i sykehjem for pasienter med demens - utvikling av et kartleggingsverktøy

Hovedhensikten med dette prosjektet, er å utvikle et standardisert kartleggingsverktøy / spørreskjema for å få kunnskap om hva som er viktig for mennesker med demens.

Overdoseprosjekt

Bakgrunnen for prosjektet er at kommunen i flere år har hatt dødsfall som følge av overdose og i tillegg ble kommune invitert til på delta i prosjekt Nasjonal overdosestrategi.

ORTH, oppsøkende rusteam

Oppsøkende rusteam har vært et samarbeidsprosjekt mellom rustjenesten i Halden kommune og sosialmedisinsk poliklinikk sykehuset Østfold fra 2014 til 2017.

Lavterskeltilbud for rusavhengige

Sentrale utfordringer innen rustjenesten antas å være manglende møteplasser og manglende arbeids- og aktivitetstilbud hvor man kan fange opp brukergruppen.

En dør inn - Miljøvaktmestertjenesten, boligkontakt i NAV og boligkoordinator

Stillingene ble opprette som et resultat av kommunens deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.