Avsluttede prosjekter

Kompetanseheving hos ansatte i tilrettelegging og gjennomføring av forhåndssamtaler med personer med utviklingshemming

Forhåndssamtaler er et verktøy som kan bidra til å avklare hva som er viktig for den enkelte i tiden framover og i livets sluttfase. (Meld. St. 24 (2019 -2020), s. 43) 

Kunnskapsbasert praksis i miljøarbeid

Kunnskapsbasert praksis er en arbeidsmetode for kvalitetsforbedring og for å sikre at praksis baserer seg på nyeste og kvalitetsvurderte forskning. 

PROSJEKT - ROPIT, Integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser

Fagmiljøet tilknyttet master i samordning av helse- og velferdstjenester, tidligere master i tverrfaglig samarbeid, ønsker å få til et forskningsprosjekt om helhetlige tjenester til personer med ROP-lidelser, i samarbeid med praksisfeltet.

PROSJEKT - Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase

Bruk av planen skal sikre en felles ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i sluttfasen av livet.

PROSJEKT - Helsefagarbeider plusskompetanse

Kompetanseheving for helsefag-arbeidere for å ivareta det økende behov for helse-tjenester i kommunen. 

Etablering av Brukerråd i bo og miljøarbeidertjeneste

Det foreligger flere sentrale føringer som understreker viktigheten av brukermedvirkning for personer med utviklingshemming.

PROSJEKT - Virtuell kortidsavdeling

Med bakgrunn i samhandlingsreformens intensjoner, skrives pasienter tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten, og kommunene får økt ansvar for behandling og oppfølging.

PROSJEKT - Kvalitet i sykehjem for pasienter med demens - utvikling av et kartleggingsverktøy

Hovedhensikten med dette prosjektet, er å utvikle et standardisert kartleggingsverktøy / spørreskjema for å få kunnskap om hva som er viktig for mennesker med demens.

PROSJEKT - Overdoseprosjekt

Bakgrunnen for prosjektet er at kommunen i flere år har hatt dødsfall som følge av overdose og i tillegg ble kommune invitert til på delta i prosjekt Nasjonal overdosestrategi.

PROSJEKT - ORTH, oppsøkende rusteam

Oppsøkende rusteam har vært et samarbeidsprosjekt mellom rustjenesten i Halden kommune og sosialmedisinsk poliklinikk sykehuset Østfold fra 2014 til 2017.