Meldepliktige lokaler og virksomheter

Meldepliktige lokaler og virksomheter

Den som eier eller driver slik virksomhet, plikter å sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Innhold

Virksomheten må etablere et internkontrollsystem som sikrer at forskriften etterleves.

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere

Virksomheter skal i forbindelse med melding til kommunen legge frem en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Vurderinger skal deretter gjentas hvert femte år.

Campingplasser, hospitser, asylmottak

Campingplasser, hospitser og asylmottak skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. For virksomheter som krever tillatelse gjennom vedtak etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven eller annet lovverk som krever vurdering av helsekonsekvenser, vil det ikke være nødvendig med egen melding.

Forsamlingslokaler og lokaler for undervisning

Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Forskriftens § 10 stiller også krav til helsemessige forhold i slike lokaler, bl.a. om inneklima, renhold, sanitære anlegg, sosialt miljø og forebygging av ulykker, skader og smittsomme sykdommer.

Badeanlegg

Meldingen skal inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.

Skadedyrbekjempere

Meldingen må fremlegges senest tre uker før tiltaket skal utføres, og inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet ved skadedyrbekjempelsen. Senest tre uker etter gjennomføringen skal skadedyrbekjemperen gi ny melding til kommunen om at tiltaket er gjennomført og om resultatet av tiltaket.

​Frisør- og hudpleievirksomheter

Lokaler som skal brukes til frisør- eller hudpleievirksomheter skal meldes til kommunen.

Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomheter  (DOCX, 2 MB)

Melding skal sendes

  • før lokalene tas i bruk
  • ved eierskifte
  • ved større endringer og utbygginger

Den som eier eller driver slik virksomhet, plikter å sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Virksomheten må etablere et internkontrollsystem som sikrer at forskriften etterleves.

Solarievirksomheter

I likhet med andre hudpleievirksomheter, skal solarier meldes til kommunen på lik linje med frisør og hudpleievirksomheter. 

Kommunen fører tilsyn med solarier, og det er en rekke krav som stilles til de som tilbyr solarium til kosmetiske formål; bl.a. styrken på UV-strålingen og andre tekniske krav til solariet, alderskontroll, godkjent kunnskapsprøve og informasjonsplikt. Se mer informasjon på hjemmesiden til Statens strålevern.