Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse

De fleste tjenestene i Enhet rus og psykisk helse er samlet i Busterudgata 3, St.Joseph. Vi gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Søk om tjenester

Enhetsleder for rus- og psykiatritjenesten er Kjell Morten Andersen
E-post: kjell.morten.andersen@halden.kommune.no

Rask psykisk helsehjelp

OBS! Det er ikke telefontid mellom jul og nyttår. 

Dette er et tilbud for deg med angst og depresjonsplager. Tilbudet er basert på kognitiv terapi. Du kan selv ta direkte kontakt med oss på tlf. 457 21 839 mandag, onsdag og fredag fra klokken 9 til 11 for å få avklaring om et tilbud hos oss er aktuelt eller ikke. 

Kurstilbud i Enhet rus og psykisk helse

Halden kommune har et godt utbygd kurstilbud innen psykisk helse. Her finnes kortvarige kurs som kan passe for de fleste og kurs som går over flere uker, rettet mot bestemte plager.

Vi tar inn kandidater gjennom hele året.

Kursene er listet opp etter lengde og omfang.

Avdeling psykisk helse

Forløpskoordinator for psykisk helse er avdelingsleder Line Skoglund.
Tilgjengelig hverdager fra kloken 8 til 15.

Psykisk helse og avhengighet

Psykisk helse og avhengighet arbeider på dagtid og gir tilbud til personer med ulike psykiske lidelser fra 16 år, samt voksne som ønsker hjelp til å jobbe seg ut av sin rusavhengighet.

Aktivitetssenter for rus og psykisk helse

Aktivitetssenteret er et aktivitets- og behandlingstilbud for personer med rus og/eller psykiske lidelser.
Teamleder er Lars Samuelsen.

Avdeling rustjenester

Avdelingsleder rustjenester er Jeanette Grindaker.

  • Feltteam gir tjenester til personer som har en ROP-lidelse (rus- og psykisk lidelse)
  • FACT-teamet gir tjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse, ofte også med rusmiddelproblemer.
  • Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester.

Helsestasjon for rusavhengige

Dette er et lavterskeltiltak for rusavhengige over 18 år hvor fokus er smitteforebygging og skadereduksjon.

Avdeling oppfølgingsboliger

Oppfølgingsbolig psykisk helse er et tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse av kronisk art.

Hjelp for pårørende

Det å være pårørende kan kreve mye av deg, og man kan av og til føle seg alene. Det kan være godt å dele, og å bli sett og anerkjent for at man bidrar til at ens kjære skal ha et best mulig liv. Halden kommune har en egen bruker- og pårørendemedarbeider i Enhet rus og psykisk helse som kan være en ressursperson for deg i en slik situasjon. Bruker- og pårørendemedarbeider er barneansvarlig i enheten.

Her finner du oss

Busterudgata 3, 1776 Halden

Line Irene Skoglund
Avdelingsleder Psykisk helse
E-post
Telefon 95 19 81 33
Jeanette Grinaker
Avdelingsleder Rustjenesten
E-post
Lars Steinar Samuelsen
Teamleder Aktivitetssenter for rus og psykisk helse
E-post
Telefon 93 24 31 78
Wigdis Bye
Bruker og pårørendemedarbeider
E-post
Telefon 40 42 98 15