Individuell plan/koordinator

Individuell plan/koordinator

Informasjon om koordinerende enhet - individuell plan/koordinator

Det er lovbestemt at kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Søke individuell plan/koordinator

Individuell plan/koordinator søkes ved å benytte kommunens søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Søk om individuell plan

Når kommunen har mottatt din søknad, vurderes ditt behov.

Etter at vi har innhentet opplysninger i din sak, vil et vedtak/avgjørelse i saken bli sendt til din digitale postkasse i Altinn eller per post.

Ansvarlig for tjenesten vil utpeke en koordinator som skal bistå deg med utforming av en individuell plan eller kun samordning av tjenester.

Ved spørsmål om tjenesten kan du ta kontakt med konsulenter ved Forvaltningsenheten Helse og mestring.

Hva er individuell plan/koordinator?

Du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan etter bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven.

  • Retten til individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.
  • Langvarig betyr at behovet antas å strekke seg over en viss tid, men uten at det behøver å være varig.
  • Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester.
  • Individuell plan kan beskrives som ditt eget verktøy hvor dine mål skrives ned og planlegges, samtidig er en slik plan også med på å strukturere samarbeidet mellom de ulike helsetjenester som du mottar.
  • Planen skal oppdateres jevnlig og tydelig i forhold til de målsetninger som du har satt deg.
  • Koordinator er en person som du mottar bistand fra til å samordne ditt tjenestetilbud og sikre fremdrift av din individuelle plan i samarbeid med deg.
  • Tjenesteyteren som er oppnevnt som koordinator, skal til enhver tid ha hovedansvaret for oppfølgingen av deg.
  • En koordinator oppnevnes i forbindelse med utarbeidelse av individuell plan.

En koordinator kan også oppnevnes selv om du ikke ønsker individuell plan, men bare trenger hjelp med å samordne de tjenester du mottar.

 Kvalitetsstandard individuell plan/koordinator (PDF, 93 kB)            

Annette Margrethe Næss
sosialkonsulent
E-post
Mobil 93 24 40 75
Silje Jolma Bergstrøm
Vernepleier/Konsulent
E-post
Telefon 47 47 32 53