Aktsomhetskart for kvikkleireskred - nyttig verktøy

Aktsomhetskart for kvikkleireskred - nyttig verktøy

NVE har nylig utarbeidet et interaktivt kart som kan brukes for å avdekke om et planlagt tiltak ligger i en mulig faresone for kvikkleireskred.

Aktsomhetskart for kvikkleireskredfare er integrert i "Prosedyre for utredning av områdeskredfare" som beskrevet i NVE veileder 1/2019. Kartet hjelper med å identifisere områder med potensiell fare for kvikkleireskred, og er viktig for steg 2 og 3 i prosedyren. Tidligere brukte man "Aktsomhet marin leire" for å avgrense områder med marin leire i steg 2, men det nye aktsomhetskartet inkluderer også terrengkriteriene for å avgrense områder utsatt for skred i steg 3.

Når et tiltak planlegges innenfor et aktsomhetsområde, kreves det videre undersøkelser og geoteknisk kompetanse fra steg 4 for å sikre området mot kvikkleireskred. Aktsomhetskartet angir også områder hvor det ikke er nødvendig å vurdere fare for utløp av skred utover det kartlagte området, med unntak av registrerte faresoner utenfor aktsomhetsområdet. For tiltak som faller under TEK17 §7-3 kreves det en spesifikk vurdering av skredfare.

Du finner aktsomhetskartet og mer informasjon om kartlegging av fare for kvikkleireskred på nettsiden til NVE.no