Har du planer om å bygge terrasse eller tilbygg?

Har du planer om å bygge terrasse eller tilbygg?

Fra 1.mai 2021 er det endringer i reglene for hva du kan bygge av terrasser og tilbygg uten å måtte søke. For å finne ut om dette gjelder deg, må du først undersøke hva du har lov å gjøre på eiendommen din.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bygger du ulovlig kan det bli dyrt og tidkrevende å rydde opp i ettertid.

Her finner du veiviser og mer informasjon om fritak fra søknad

Informasjon om tiltak som er unntatt søknadsplikt kan du også lese i forskrift til plan- og bygningsloven SAK10, § 4.1 

For å kunne bygge uten å søke må du:

  • Sjekke planene og bestemmelsene for eiendommen
  • Passe på at du følger alle avstandskrav og byggegrenser
  • Ikke bygge større enn det som er tillatt på eiendommen
  • Sjekke at det du vil bygge er unntatt søknadsplikt
  • Melde fra til kommunen om hva du har bygget

1. Sjekk planene og bestemmelsene for eiendommen

Før du starter å bygge må du alltid sjekke hvilke regler som gjelder for eiendommen din. Disse finner du vanligvis i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller områdeplan, som ligger på kommunens nettside. Les dokumentene grundig. Bestemmelsene kan påvirke om du har lov å bygge, hvor du har lov å bygge og hvor stort du har lov til å bygge. Du må tilpasse prosjektet ditt disse reglene for å slippe å søke.

Tips! Be kommunen om et situasjonskart for eiendommen. Der er de fleste kjente begrensninger som du må forholde deg til tegnet inn. Forstår du ikke planen? Be kommunen om hjelp. De har laget den og kan hjelpe deg.

2. Pass på at du følger alle avstandskrav og byggegrenser

Den søknadsfrie terrassen må være minst 1,0 meter fra nabogrensen, mens det søknadsfrie tilbygget må være minst 4,0 meter fra nabogrensen. Ofte vil du finne strengere byggegrenser i kommuneplan eller reguleringsplan. Da er det planen som bestemmer hvor langt unna du har lov å bygge mot for eksempel nabo, vei, jernbane, vassdrag eller flom- og skredutsatte områder. Bygger du for nærme kan du risikere at du må rive det du har bygget.

3. Ikke bygg større enn det som er tillatt på eiendommen

Alle regulerte eiendommer har begrensninger for hvor stort og hvor mye du har lov å bygge. Dette kalles eiendommens «grad av utnytting» og er som regel angitt i BYA, BRA eller %TU. Du må derfor regne ut at du har plass til terrassen eller tilbygget du ønsker å sette opp. Du får hjelp til å regne ut grad av utnytting i veiviseren "Hvor stort kan du bygge".

4. Sjekk at terrassen eller tilbygget er unntatt søknadsplikt

Har du funnet ut hvor du har lov å bygge og hvor stort du kan bygge? Da må du finne ut om det du vil bygge er unntatt søknadsplikt. Her er en oppsummering av de nye reglene:

Terrasse forbundet med bygning: Terrassen kan ha en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng, og kan ikke stikke lenger ut enn 4,0 meter fra bygningens yttervegg, også kalt fasadeliv. Terrassen kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikke være overbygd. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 meter, men ofte må du har større avstand grunnet byggegrenser eller andre begrensninger.

Plattinger på bakken: Skal du bygge en platting som ikke er høyere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke, så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere plattingen helt inntil nabogrensa. Slike plattinger skal heller ikke medregnes i det arealet du ha lov å bygge på eiendommen din.

Tilbygg: Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 kvadratmeter. Et tilbygg er et bygg som settes opp ved siden av eksisterende bygg, og som er understøttet og har eget bæresystem. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.

5. Meld fra til kommunen om hva du har bygget

Har du bygget et tilbygg eller en frittliggende bygning? Husk å melde fra til kommunen når du er ferdig å bygge. Dette må du gjøre senest fire uker etter ferdigstillelse, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Du kan bruke skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (skjema 5188).

Melder du fra har du også dokumentasjon på at det du har bygget er unntatt søknadsplikt. Dette kan være fint å ha til senere, for eksempel når du skal selge boligen din.