Informasjon om søknadsveiledning - byggesaker

Informasjon om søknadsveiledning - byggesaker

Halden kommune ved Byggesaksavdelingen har sett et behov for å utarbeide veiledning som skal gi søkerne hjelp til å utarbeide bedre og mer fullstendige byggesøknader.

 Hensikten er å gi tydelig informasjon og bedre forutsigbarhet for søkere og tiltakshavere om hva vi krever som søknadsdokumentasjon, samtidig som det skal bidra til å sikre likebehandling av søknader. Dokumentene er gjennomgått og diskutert med representanter for byggebransjen i regi av Halden Næringsutvikling. Vi håper dette skal være et nyttig verktøy for søkerne.

Mangel på nødvendige opplysninger og fullstendige søknader fører til både lengre saksbehandlingstid og unødvendig ressursbruk både hos søkerne, tiltakshavere og bygningsmyndigheten.

Nye veiledninger

For å bidra til at søknadene kan være mest mulig fullstendige, slik at saksbehandlingen blir rask og effektiv, har Byggesaksavdelingen utarbeidet ulike dokumenter som viser kravene til søknadsdokumentasjon.

Disse skal tilfredsstille kravene i byggesaksforskriften (SAK10), samtidig som vi har kommet med noen utdypinger og merknader. Hensikten er å gi tydelig informasjon og bedre forutsigbarhet for søkere og tiltakshavere om hva vi krever, samtidig som det skal bidra til å sikre likebehandling av søknader.

Veiledningen erstatter ikke kravene som framgår av byggesaksforskriften, men skal være et supplement til hjelp for å utarbeide sjekklister og sikre at alle nødvendige opplysninger kommer med.

Veiledningen skal være «levende dokumenter» som revideres jevnlig. Vi tar gjerne imot kommentarer om innhold og forslag til forbedringer.

Det er utarbeidet følgende veiledninger så langt:

Krav om innmålingsdata

Byggesaksavdelingen gjør oppmerksom på at vi fra 1. november 2022 krever innmålingsdata i alle byggesaker som er søknadspliktige etter pbl § 20-3 med krav om ansvarlig søker og ansvarsrett (også tiltak som oppføres som selvbygger).

Kravet om innmålingsdata gjelder også terrenginngrep som omsøkes og utføres i forkant av søknad om bebyggelse på tomten (klargjøring av tomt), og da spesielt med hensyn til dokumentasjon av terrenghøyder. Dette vil medføre at etterfølgende byggeprosjekt blir planlagt på grunnlag av det faktiske terrenget, og ikke på grunnlag av høydene i det opprinnelige kartgrunnlaget.

Innmålingsdata skal sendes inn ved søknad om tillatelse til tiltak (prosjektert plassering) samt ved søknad om ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse). Kravet gjelder for byggesøknader som kommer inn fra og med 1. november 2022.