Varmepumpe i vernede bygninger

Varmepumpe i vernede bygninger

Å installere en varmepumpe i et fredet bygg vil kreve søknad om dispensasjon. For bygninger som er vernet etter plan- og bygningsloven eller er listeført, er det viktig å ta kontakt med kommunen for å avklare om tiltaket må godkjennes.

I eldre bygninger er det ekstra viktig å planlegge og gjennomføre tiltak på bygningens premisser, og å unngå tiltak som kan føre til bygningsfysiske problemer og skader. Gammel og ny bygningsteknologi er ulik, og det må det tas hensyn til. Derfor er det viktig å hente inn fagpersoner med kompetanse på eldre bygningsfysikk og tradisjonshåndverk, særlig hvis det er tvil om tiltaket kan få uønskede konsekvenser for bygningen. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på at det kan oppstå problemer ved plutselig oppvarming av bygninger som ikke tidligere har vært oppvarmet, eller som sjeldent er i bruk.

Reversibilitet er viktig når myndighetene skal vurdere om et tiltak kan tillates eller ikke. Reversibilitet betyr at tiltaket, i dette tilfellet en luft-til-luft-varmepumpe, kan fjernes uten at den har ført til skader eller varige endringer på bygningen. Varmepumpen vil etterlate et mindre hull i fasaden, men i det aller vesentligste vurderes en luft-til-luft-varmepumpe som et reversibelt tiltak.

Særlig om fredete bygninger

I fredningsvedtaket er formålet med og omfanget av fredningen beskrevet. Dette skal forklare verdiene i kulturminnet.

For fredete bygg i privat eie er fylkeskommunen kulturminnemyndighet. Tidlig dialog hvor både fylkeskommunen, varmepumpeinstallatør og eier er involvert, er viktig. Det beste er å dra på en felles befaring og vurdere muligheter, begrensninger og behov sammen. De gode løsningene dukker ofte opp når ulike innfallsvinkler møtes.

Hvis det skal installeres varmepumpe i et fredet bygg, er det to ting som er viktig tidlig i prosessen:

  • Sjekk fredningens formål og omfang. Ta tidlig kontakt med fylkeskommunen og finn ut hvilke muligheter som finnes.
  • Ta kontakt med en erfaren, f-gass-sertifisert varmepumpeinstallatør. Prøv å finne en installatør som har jobbet med fredete eller verneverdige bygninger før, og be om referanseprosjekter.

I bygninger som har fredete interiører, er det best å unngå å installere innedelen til varmepumpen i disse rommene. Hvis det er størst behov for oppvarming i rom med fredet interiør, bør det velges en innedel som finnes i ulike farger eller som kan lakkeres i samme farge som interiøret.  For å ivareta begge hensyn, både best oppvarmingsløsning og det fredete interiøret, er det viktig å diskutere løsninger sammen med fylkeskommunen og installatør.

Du kan lese mer om varmepumper i fredete og verneverdige bygninger hos Riksantikvaren.