Vi tar i bruk Gemini Entreprenørportal

Vi tar i bruk Gemini Entreprenørportal

Halden kommune digitaliserer vann- og avløpsbransjen ved å ta i bruk Gemini Entreprenørportal. Kvalifiserte foretak med relevant kompetanse vil få brukertilgang til denne portalen.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Formålet med å ta i bruk portalen er å forenkle og effektivisere søknadsprosessen og å bedre kvaliteten på dokumentasjonen for entreprenører/rørleggere og Halden kommune. Dokumentasjon i saken blir automatisk arkivert i kommunens arkiv.

Entrepenørportalen

Fra 1.april 23 vil Entreprenørportalen tas i bruk for alle private VA-tiltak i kommunen. Dette innebærer at alle utvendige VA-tiltak skal meldes til kommunen via Gemini Entreprenørportal uavhengig av om det skal byggesøkes eller ikke. Byggesøknader for VA anlegg skal også sendes inn via Entreprenørportalen.

Vi innfører også nye rutiner for behandling av VA-tiltak. Følgende gjelder:

 • VA-tiltak som er en del av et større tiltak (nybygg boliger etc.) skal nå sendes inn som egne byggesøknader i Entreprenørportalen. VA-saken skilles altså fra selve byggesaken og byggetillatelse for VA-tiltaket skal være gitt før det gis byggetillatelse for boligen etc.
 • Tiltak som innebærer utkobling av septiktank, utskiftning, omlegging og separering av stikkledningsanlegg for vann, spillvann og overvann der anlegget legges i eksisterende rørgate/trase er nå unntatt søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven.

Forutsetninger for unntak fra søknadsplikten:

 • Anlegget legges i eksisterende trase.
 • Tiltaket skal være i tråd med gjeldende plangrunnlag.
 • Endringene/arbeidene skal være godkjent av Kommunalteknikk.
 • Trase må ikke berøre områder med kartlagte faresoner for kvikkleireskred.
 • Tiltaket må ikke innebære vesentlige terrenginngrep (eksempelvis sprenging m.m.).
 • Ledningstrase må ikke berøre andres eiendom. Unntaket gjelder likevel dersom trase krysser eiendomsgrense mot offentlig vei for tilknytning til etablert tilknytningspunkt langs vei/i veigrøft.
 • Tiltaket skal ikke være til ulempe for naboeiendom. Tiltaket må ha en avstand til naboeiendom på minst 1 meter.
 • Tiltaket må ikke berøre kulturminner eller naturtyper, og skal ikke føre til spredning av fremmedarter.
 • Terrenget skal arronderes og settes i stand igjen til slik terrenget var før utskiftning, reparasjon eller omlegging av stikkledningstrase.

Hovedanlegg for vann, spillvann og overvann er alltid søknadspliktig. Det samme gjelder stikkledningsanlegg som ikke følger eksisterende trase eller som kommer i konflikt med veianlegg eller andre ledningstraseer.

Ved søknad om byggetillatelse for VA-anlegg må følgende dokumentasjon sendes inn via Entreprenørportalen:

 • Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven. (Skjema 5174 fra DIBK eller tilsvarende dokumentasjon. Søknaden må være signert av tiltakshaver.)
 • Erklæringer om ansvarsrett
 • Gjennomføringsplan

Dokumentasjonen sendes inn som vedlegg i Entreprenørportalen.

Alle søknader om VA-tiltak blir behandlet heldigitalt i saksbehandlerportalen fra 1.april 2023.

Kvalifiserte foretak som jobber inn mot Halden kommune kan få tilgang til Gemini Entreprenørportal her