Boligsosialt arbeid

Boligsosialt arbeid

Kommunes boligsosiale strategi beskriver kommunens strategiske innretning for å sikre at de vanskeligstilte på boligmarkedet skaffer seg en god og egnet bolig.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Boligpolitikken er en sentral del av den norske velferdsstaten, og et grunnleggende mål har vært at alle skal bo trygt og godt. I dag er boligmarkedet hovedsakelig markedsstyrt, men enkelte boligutfordringer løses imidlertid ikke av markedet alene. Det er fortsatt et stort behov for offentlig tilrettelegging for enkelte grupper i samfunnet. Den største utfordringen i boligpolitikken er at en del husholdninger ikke selv klarer å skaffe og beholde en egnet bolig. Det er alvorlig for den enkelte, lokalsamfunnet og fremtidige generasjoner.

Her kan du lese planen for Boligsosial strategi (PDF, 951 kB)

Hva er boligsosialt arbeid?

Boligsosialt arbeid handler om å tenke bolig og bomiljø i sammenheng med inkludering, deltakelse og folkehelse. Det snakkes ofte om to pilarer innenfor boligsosialt arbeid:

  • Fremskaffe egnede boliger i gode bomiljø for vanskeligstilte husstander.
  • Tilby tjenester som kan bidra til at vanskeligstilte mestrer boforholdet og beholder boligen sin. 

Vanskeligstilte på boligmarkedet er husstander som ikke på egen hånd har mulighet til å skaffe seg, eller beholde en egnet bolig i et godt bomiljø.

Dette omfatter husstander som:

  • er uten egen eid eller leid bolig.
  • står i fare for å miste boligen.
  • bor i uegnet bolig. 

Boligsosialt arbeid kan omfatte det å fremskaffe midlertidig botilbud eller kommunale boliger til bostedsløse eller andre vanskeligstilte husstander. Andre husstander kan hjelpes ved å gi veiledning til det private leiemarkedet eller bistand til å kjøpe, refinansiere eller tilpasse egen bolig. En god del vanskeligstilte husstander kan i tillegg ha behov for oppfølging for å kunne bo i boligen, samt støtte for å håndtere boutgifter. Boligsosialt arbeid omfatter også bomiljøarbeid/boveiledning i utsatte boområder.

Halden kommunes mål og strategier

Mål 1 - Alle skal ha mulighet til å eie eller leie en egnet bolig
Mål 2 – Det utvikles boliger i sentrum med et boligsosialt perspektiv
Mål 3 – Leie er godt og tilpasset alternativ
Mål 4 – Bomiljø likestilles med boligkvalitet

Strategi 1 – Tettere samarbeid

Kommunen skal intensivere arbeidet med å samarbeide mer overordnet med boligutfordringer og muligheter, internt og eksternt.

Strategi 2 – Godt forberedt

Halden kommune skal til enhver tid jobbe for å ha oversikt over boligbehovet blant de vanskeligstilte.

Strategi 3 – Spre boligmassen

Kommunen skal sørge for at det er en god spredning av den kommunale boligmassen ved å tilby boliger i nye og etablerte boligområder. Sosial boligutvikling skal spres i hele kommunen, med kort vei til offentlig kommunikasjon.

Strategi 4 – Universell utforming, alltid

Boliger som kommunen utvikler, kjøper eller leier, skal etter beste evne tilpasses alle aldersgrupper og funksjonsnedsettelser. Den kommunale boligmassen skal kunne brukes av alle grupper uavhengig av funksjonsnedsettelse og alder.

Politisk behandling

Halden kommunes boligsosiale strategi er behandlet av alle folkevalgte organ og ungdomsrådet. Halden kommunestyre vedtok boligsosial strategi 11. mai 2023, sak PS 2023/41.
Her finner du den politiske sluttbehandlingen av Halden kommunes boligsosiale strategi

Den boligsosiale strategien består av mål, strategier, virkemidler, kunnskapsgrunnlag og en beskrivelse av det øvrige boligmarkedet.

Boligsosial strategi består av målsettinger med strategier, hva boligsosialt arbeid innebærer, rollefordeling, nasjonale forventninger, definisjon av vanskeligstilte på boligmarkedet, virkemidler for kommunen og rammene for det boligsosiale arbeidet.

Under menypunktet Planer finner du kommunens forskjellige planer og strategier. Boligsosial strategi ligger under Temaplaner.

Nyttige lenker

Her kan du søke om kommunal bolig

Her kan du søke om startlån
Gjelder for personer og husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer, og som ikke får lån i ordinær bank.