Plassering utenfor hjemmet

Plassering utenfor hjemmet

I noen tilfeller vurderes omsorgssituasjonen til barnet å ikke være tilstrekkelig god, selv med hjelpetiltak. Barneverntjenesten kan da fremme en sak til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker om omsorgsovertakelse for barnet.

Dersom Fylkesnemnda beslutter at barneverntjenesten for en kortere eller lengre periode skal overta omsorgsansvaret for et barn, skal barnet plasseres i et fosterhjem eller på en institusjon. Dette innebærer ikke at foreldrene mister foreldreansvaret for barnet. Som hovedregel skal barn og foreldre ha samvær med hverandre etter en omsorgsovertakelse.

En omsorgsovertakelse er i utgangspunktet midlertidig og barneverntjenesten er pliktet til å samarbeide med foreldrene for å vurdere tiltak som kan sette foreldrene i stand til å få omsorgen for barnet tilbake. 

Barneverntjenesten skal etter en omsorgsovertakelse følge opp barnet på plasseringsstedet og foreldrene. En tilsynsperson skal også følge opp barnets situasjon i ny omsorgsbase.