Barneverntjenesten

Barneverntjenesten

Hvordan jobber barneverntjenesten?

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste. Ansvar og oppgaver finner du i Lov om barneverntjenester

 

Bekymringsmelding og undersøkelse
Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding vil den bli grundig vurdert for å avgjøre om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Du kan lese mer om bekymringsmeldinger her. Dersom det vurderes at meldingen må undersøkes vil foresatte bli kontaktet. I en undersøkelse snakker barneverntjenesten med familien, barnet/ungdommen og innhenter opplysninger fra aktuelle instanser og personer. På grunnlag av resultatet av undersøkelsen, og i samarbeid med familien, kan det bli satt i verk hjelpetiltak.

 

Hjelpetiltak
Barneverntjenesten kan iverksette tiltak i hjemmet for å få til en positiv endring av barnets hverdag. Dette kan være tiltak som dekning av SFO og barnehage, støttekontakt, besøkshjem, familieråd eller oppfølging av familien i form av ulik veiledning. Barneverntjenesten har som mål i samarbeid med familien å finne tiltak som skal styrke familiens ressurser og føre til endring som ivaretar det enkeltes barns behov.

Barn som er fylt 15 år må også samtykke til hjelpetiltak.

De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Dersom foreldrene og/eller barnet når det er fylt 15 år er uenige i omsorgsovertakelse, behandles saken i fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker. Avgjørelser i fylkesnemnda kan ankes inn for det ordinære rettsapparatet. Fylkesnemnda behandler også spørsmål om tvangsbehandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker. 

Her finner du mer informasjon om ulike hjelpetiltak til barn, unge og familier.

 

Aktuelle lenker

Barnevernstjenesten
E-post
Telefon 69 17 46 00