Hvordan vi samarbeider

Hvordan vi samarbeider

Tverrfaglig samarbeid bygger på ulik, men likeverdig kunnskap. De ulike fagpersonene er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne møte utfordringene til tjenestemottagers beste.
 

Godt samspill avhenger av at man kan forstå og ta del i den andres virkelighetsoppfatning. Man må kjenne til og respektere hverandres rolle og arbeidsoppgaver.

Det samarbeides på flere måter i kommunen, både innad og utad i tjenestene. Det er også nødvendig å samarbeid mellom ulike kommunalavdelinger og ulike sektorer. 

Det gjennomføres mange ulike møter i tjenesten. Her er en oversikt over noen av samarbeidsmøtene som gjennomføres.