Budsjett

Budsjett

Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune. På denne siden finner du det budsjettet det jobbes etter nå og de alternative forslagene som ikke ble vedtatt. Du finner også vedtatt budsjett for tidligere år. 

I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Priser og gebyrer fastsettes også. 

Årsbudsjett 2021 og Økonomiplan for 2021 - 2024

Vedtatt budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 4 MB)

 

Kommunedirektøren la 29.10.2020 frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024. 

Årsbudsjett for 2021 og Økonomiplan for 2021-2024 ble behandlet som én samlet sak i formannskapet 3. desember 2020. Formannskapets behandling og alle forslagene legges her ut til offentlig ettersyn (slik kommuneloven § 14-3, 4.ledd bestemmer).

Det ble lagt fram seks budsjettforslag når sak sak PS 2020/87 ble behandlet i formannskapet.  I tillegg hadde kommunedirektøren allerede lagt fram sitt forslag noen uker tidligere. Når det ble stemt over forslagene, fikk ingen av dem flertall. 

Forslaget fra AP, SP, MDG, SV og V fikk  flest stemmer og blir derfor oversendt som formannskapets innstilling (forslag til vedtak) til kommunestyret. Kommunestyret behandlet budsjett- og økonomiplansaken i møte 17. desember 2020.

Dette er budsjettforslagene fra partiene:

 

Årsbudsjett for 2020 ble vedtatt i kommunestyrets møte 19. desember 2019

Vedtatt budsjett 2020 (PDF, 4 MB)

Ønsker du innsyn i tidligere budsjettbehandlinger kan du kontakte Arkivet, postmottak@halden.kommune.no

Veien frem mot et nytt årsbudsjett er som følger:

  • Sent på høsten legger kommunedirektøren frem "Kommunedirektørens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. 
  • Deretter kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag. 
  • Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret. 
  • Hvert år i desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. 

Kommuneloven om årsbudsjett:

 

Kommuneloven § 45 - utdrag:

  • Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.

  • Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på  grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.

  • Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.

  • Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering.