Budsjett

Budsjett

Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune. I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger. Budsjettet avklarer også hvilke investeringer som skal gjennomføres. Priser og gebyrer fastsettes også. 

På denne siden finner du det budsjettet det jobbes etter nå, samt aktuelle budsjettforslag. Helt nederst på siden finner du vedtatt budsjett fra flere tidligere år, samt tidløse fakta om budsjettprosessen. 

Årsbudsjett 2023

Årsbudsjett for 2023 ble behandlet politisk i formannskapet 1. desember 2022, og deretter lagt ut for offentlig ettersyn i 14 dager. Årsbudsjettet for 2023 fra Ap og Sp ble vedtatt i kommunestyret 15. desember 2022.

Vedtatt budsjett 2023

Partienes budsjettforslag for 2023:

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2023:

Kommunedirektøren la fram sitt forslag til neste års budsjett 27. oktober 2022. Se budsjettforslag for 2023

Årsbudsjett 2022

Vedtatt budsjett for 2022

Årsbudsjett for 2022 ble vedtatt av kommunestyret 16. desember 2021. Vedtatt budsjett kan leses bak den blå knappen over. 

Før kommunestyrets vedtak, ble årsbudsjettet behandlet i formannskapet 2. desember 2021. Det ble lagt fram seks budsjettforslag når sak PS 2021/105 ble behandlet i formannskapet. I tillegg hadde kommunedirektøren lagt fram sitt budsjettforslag noe tidligere. Formannskapets behandling og alle forslagene legges her ut til offentlig ettersyn slik kommuneloven § 14-3, 4.ledd bestemmer.

Partienes budsjettforslag for 2022:

Forslaget fra AP, SP, MDG og V fikk flest stemmer og ble derfor oversendt som formannskapets innstilling (forslag til vedtak) til kommunestyret. 

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022:

Kommunedirektøren la 28. oktober 2021 frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2022: Se budsjettforslag for 2022

Veien frem mot et nytt årsbudsjett:

  • September/oktober: Budsjettsamling der kommunedirektøren presenterer rammebetingelser for prioriteringer. 
  • Sent på høsten legger kommunedirektøren frem "Kommunedirektørens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. 
  • Deretter kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag. 
  • Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret. 
  • Hvert år i desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. 

Kommuneloven om årsbudsjett:

Kommuneloven § 45 - utdrag:

  • Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.

  • Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på  grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.

  • Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.

  • Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering.

Ønsker du innsyn i tidligere budsjettbehandlinger kan du kontakte arkivet: postmottak@halden.kommune.no