Kunngjøringer og høringer

Halden kommune inviterer til digitalt, åpent folkemøte om muligheter for utvikling av Halden stasjonsområde.

Sammen med Bane NOR Eiendom har Halden kommune gjennomført mulighetsstudier for utvikling av stasjonsområdet.

Vedtak av detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg», plan ID.: 0101 G-728, i møte den 04.03.2021 – sak 37/2021. Protokoll fra møtet, saksutredning og plandokumentene finner du nedenfor. 

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering for Dyrendalsveien 13, Halden kommune.

I medhold av plan-, og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Dyrendalsveien 13 i Halden kommune. 

Eiendomsskattelister - offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn.

Vedtak av detaljregulering for Tista senter

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for Tista senter», plan ID.: 0101 G-720, i møte den 10.12.2020.  Protokoll fra møtet, saksutredning og plandokumentene er tilgjengelige her. 

Reguleringsplan for Rødnabbene

Halden kommunestyre vedtok reguleringsplan for Rødnabbene, plan-ID 3001 G-713, i sak 149/2020 i møte den 10.12.2020.

Detaljregulering for Rv. 21: Sykkeltiltak Rødsveien /Marcus Thranes gate – kunngjøring av planvedtak

I medhold av § 12-2 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Halden kommune, i møte 10.12.2020, godkjent følgende detaljregulering: ​​«Detaljregulering for Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien /Marcus Thranes gate», nasjonal plan-ID: G-698.

Forslag til Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg – offentlig ettersyn

Forslag til Detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg (nasjonal plan-ID: G-728) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 08.12.20, sak PS 134/2020.

Reguleringsplan for Fredrikshald brygge – Tyska

​Det er tidligere sendt ut en begrenset høring til berørte myndigheter og naboer.

Høring av planprogram - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2033

​Hovedutvalget for undervisning – oppvekst og kultur har i møte 18.11.2020 vedtatt at høringsutkastet til planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet sendes på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-13.