Stramt budsjettforslag

Stramt budsjettforslag

Økt rente, høy prisvekst og dyr strøm dominerer også Halden kommunes økonomi. I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 er det flere kostnadsreduserende tiltak, men også noen viktige prioriteringer.

Torsdag ettermiddag presenterte kommunedirektøren sitt forslag til kommunebudsjett for året som kommer. Budsjettforslaget må balansere utgifter og inntekter.

- Vi må ta hensyn til økte priser på varer, tjenester, renter og strøm når kommunen legger en plan for hvilke tjenester som kan videreføres og hvilke investeringer som kan gjennomføres neste år. Vi har et mindre handlingsrom og det må gi endring i tilbudet fra kommunen, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Sparetiltak

Det foreslås kostnadsreduserende tiltak på om lag 50 millioner kroner netto. Dette er noen av tiltakene som foreslås for å spare penger:

 • Inkluderende læringsmiljø – Læringsfellesskap                                
 • Avvikling av generelt tilbud skoleskyss Os skole                               
 • Nedleggelse av læringsmiljøteamet                                                                     
 • Reduksjon i bruk av bemanningsbyrå                                                   
 • Redusere insitamenter ved rekruttering                                                            
 • Avlastning kun på hverdager    
 • Hjemmesykepleie. Endring av arbeidsprosesser
 • Vaterland. Strukturelle endringer og økt effektivitet                                                                    
 • Omstillingsprosess NAV                                                                                             
 • Redusert vedlikehold                                                                                                 
 • ENØK-tiltak, forbruksreduksjoner                                                                         

Tar lite fra fond

Halden kommune har de siste årene bygget opp et driftsfond. Driftsfond av en viss størrelse er nødvendig for å være godt rustet og ha en sikkerhet mot brå endringer i rammebetingelser. I budsjettet for 2023 forslår kommunedirektøren og bruke 5 millioner av fondet til å dekke økte utgifter i forbindelse med strømstøtte via NAV.  Fondet er i dag på rundt 230 millioner kroner.

- Jeg har tidligere sagt at vi trenger et så stort fond for blant annet å kunne takle raske renteøkninger og kostnadsøkende hendelser slik at det ikke går hardt utover tjenestenivået. At jeg ikke nå foreslår å bruke mer fondspenger, skyldes at jeg må planlegge med at de kostnadsøkningene vi nå opplever kan komme til å vare lenge, sier kommunedirektøren.

Prioriteres videre

Mye av det som står på listen over sparetiltak er tjenester som ikke er lovpålagt. Fordi kommunedirektøren mener forebygging er viktig, er det også noen tiltak som ikke er lovpålagt som likevel videreføres. Følgende ikke lovpålagte tilbud foreslås videreført:

 • Familietjenesten
 • Åpen barnehage
 • Forsterket helsestasjon
 • Hverdagsrehabilitering
 • Frisklivssentral
 • Kreftkoordinator
 • Miljøvaktmestere
 • Demenskoordinator     

- Vi prioriterer å videreføre disse tilbudene, fordi vi tror forebyggende tiltak gir gevinster på sikt, sier kommunedirektøren.

Dette styrkes

Tross økonomiske utfordringer, er det også områder kommunedirektøren mener kan styrkes. Følgende satsinger er nye:

 • Etablere avdeling for mestring, opptrening og avlastning i 5. etasje på Helsehuset
 • Innføre aktivitør og aktiviteter ved Vaterland/Hagegata 

Investeringer

Også i 2023 skal det investeres store beløp i utviklingen av Halden-samfunnet, men foreslått investeringsbudsjett på 675 millioner kroner er en reduksjon på 47 millioner kroner i forhold til økonomiplanen. At det ikke reduseres mer i investeringene, skyldes at mye av dette er store pågående prosjekter eller kontrakter som allerede er inngått. Os-prosjektet, ny brannstasjon og oppgradering av vann og avløp utgjør en stor del av investeringene.

Regjeringens forslag om å stanse investeringstilskudd via Husbanken til sykehjem og omsorgsboliger påvirker Halden. Et resultat av dette er at Halden kommune, dersom det blir vedtatt, går glipp av 33 millioner kroner som har vært medberegnet til det planlagte nye aktivitetssenteret på Båstadlund. Når de statlige pengene faller bort, betyr det at kommunedirektøren ikke kan anbefale å gjennomføre den planlagte investeringen på Båstadlund slik den ser ut i dag.  

Alle detaljene om sparetiltak og satsingsområder kan du lese mer om i budsjettforslaget.

Fakta om budsjettprosessen:

  Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune. I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Det er kommunens administrasjon som presenterer det første forslaget til et nytt budsjett, men det er ikke gjeldende før det er politisk vedtatt og på veien dit kan mye endres.      

Veien frem mot et nytt årsbudsjett er som følger:   

 • Torsdag 27. oktober 2022 presenteres "Kommunedirektørens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. Det er kommunedirektørens jobb å peke på hva som bør prioriteres og hvor det kan være mulig å spare penger.     
 • Utover høsten kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag der de viser hvordan de helst vil prioritere. Partier som samarbeider tett, lager ofte et felles budsjettforslag.      
 • Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret utover høsten.     
 • I desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. I 2022 er det planlagt at budsjettet skal vedtas politisk 15. desember. Det er ikke uvanlig at det budsjettet som vedtas politisk, ser noe annerledes ut enn det kommunedirektøren foreslår tidligere på høsten.      
 • Budsjettet som vedtas i desember 2022, vil være det kommunen skal drive etter fra januar 2023. Det kan likevel være noen tiltak som iverksettes senere.