Plan for innhold i skolefritidsordningene i Halden kommune

3 Innholdet i SFO (mål, utdyping, kvalitetsfaktorer)

Lek og sosial læring

Mål

Skolefritidsordningen skal:

 • legge til rette for at barna skal få oppleve sosial samhandling med andre gjennom ulike aktiviteter og lekeformer.
 • være et trygt og forutsigbart sted å være med omsorgsfulle og tilgjengelige voksne som ser og tar barna på alvor.
 • bidra til at barna skal oppleve glede, humor, mestring, samhold og spenning gjennom lek. Alene og sammen med andre.

Utdyping:

Leken er viktig for barns sosiale og emosjonelle utvikling og kompetanse. Leken har en egenverdi og er en grunnleggende livs –og læringsform som har en betydning for barnas personlige, sosiale og fysiske utvikling. Leken som metode representer en viktig forutsetning for det arbeidet som gjøres i SFO (Udir). Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring og for sosial og språklig utvikling.

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring og for sosial og språklig utvikling.

Leken er en viktig faktor:

 • Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek
 • Utvikler ferdigheter i sosial kompetanse gjennom lek
 • Kan være med på å fremme motoriske ferdigheter, god selvfølelse og mestringsfølelse
 • For å etablere og utvikle vennskap
 • Vise omsorg ovenfor hverandre 

Kvalitetsfaktorer:

 • Personalet legger til rette for variert frilek og organisert lek både inne og ute
 • Personalet legger til rette, motiverer og veileder slik at alle kan delta i leken
 • Personalet gir barna tilstrekkelig tid til lek.
 • Personalet har kompetanse til å organisere lek og lekeformer
 • Personalet har jevnlige møter hvor man organiserer hverdagen på best mulig måte for barna
 • Foresatte opplever at barna trives på SFO

Kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv

Mål

Skolefritidsordningen skal:

Gi alle barn varierte aktiviteter innen kunst og kulturuttrykk, idrett og friluftsliv

Utdyping:

Ved å gi barna erfaring med varierte former for kunst og kultur får de mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner. Det er viktig at de får jobbe med ulike uttrykk.

Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal barna videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Dette innebærer at barna har mulighet for frie og styrte aktiviteter ute eller inne.

Vi jobber for at alle skolene i Halden skal bli helsefremmende, og derfor har vi et stort fokus på fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Skolefritidsordningen skal benytte nærmiljø og nærområder for å fremme fysisk aktivitet. Nærområdene i Halden har et bredt spekter av utfordringer og muligheter for barna til å utforske og oppleve mestring. Fysisk aktivitet er bra for barnas konsentrasjonsevne, motoriske kompetanse, mestringsfølelse, selvtillit og psykiske helse.

Kvalitetsfaktorer:

 • Personalet legger til rette og stimulerer barna på ulike områder innen kunst og kultur.
 • Personalet har variert kompetanse innen kulturelle- og estetiske fag, fysiske aktiviteter og friluftsliv.
 • Personalet legger til rette og stimulerer til allsidig fysisk aktivitet ute eller inne.
 • Personalet har kunnskap om fysisk aktivitet og kjenner til mulighetene for bruk av nærområdet.

Mål

Skolefritidsordningen skal:

 • Barn møtes med respekt og annerkjennelse.
 • Barn oppleve trivsel og trygghet.
 • Barn ha medbestemmelse og deltakelse i daglige gjøremål.

Utdyping:

Barn har rett til et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring (opplæringsloven § 9a 1 og 9).
Barna skal møte respekt, tillit og likeverdighet i et trygt og sosialt miljø.
Barna skal oppleve gode relasjoner mellom barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen.
Personalet skal være gode rollemodeller gjennom språk og handlinger.
Personalet er tydelige voksne som er klare på hva som forventes og hvilke grenser vi har.
De skal vise omsorg og gjøre det godt å være på SFO.
Barna skal ha en medvirkning i sin hverdag på SFO og de skal føle seg sett og forstått av personalet.

Kvalitetsfaktorer:

 • Personalet skaper trygghet og trivsel gjennom aktivt arbeid.
 • Personalet er trygge og gode rollemodeller for barna.
 • Personalet snakker og samhandler med barna på en positiv og trygg måte.
 • Personalet kjenner og praktiserer tydelige regler og rutiner.
 • Personalet har en åpenhet og forståelse for at barna skal kunne medvirke i sin hverdag på SFO.
 • Personalet sørger for god kommunikasjon med barna for å fremme barnas medvirkning.

Mat og helse

Mål

Skolefritidsordningen skal:

 • Tilby barna sunn mat og sunne vaner i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Servere lunsj av god og ernæringsmessig standard hver dag.
 • Servere frukt/grønt hver dag.
 • Gi kunnskap om viktigheten av hygiene.

Utdyping:

Måltidene i SFO skal innebære et sunt kosthold og være med på å utvikle en god helse og sunn livsstil.
Måltidet skal være en arena for å oppleve god sosial læring i samspill med andre. De skal lære om helse, kosthold og hygiene.
Barna får gjennom tiden i SFO muligheten til å være med på å tilberede mat og få kunnskap om maten vi serverer på SFO.

Kvalitetsfaktorer:

 • Personalet serverer gode og sunne måltider.
 • Personalet passer på at det er matro og et godt miljø under måltidet.
 • Personalet bidrar til god sosial læring i samspill med andre.
 • Personalet har gode samtaler med barna om god helse, kosthold og hygiene.