Plan for innhold i skolefritidsordningene i Halden kommune

2 Ledelse i SFO

Følgende tre faktorer kan bidra til å øke kvaliteten på SFO: (jf. Identifiserte kvalitetsfaktorer, Udir.no)

Sammenheng og samhandling mellom skole og SFO

Ledelsesforankring, mål og oppfølging

God ledelsesforankring og involvering er en nøkkel for å lykkes. Skole og SFO bør jobbe med felles mål og forankre disse målene både hos lærere og SFO-ansatte. Felles mål kan gi personalet en felles plattform for samarbeid og oppfølging av elevene. Dette bidrar til å skape en opplevelse av helhet og sammenheng i skole- og SFO-dagen. Det er viktig med støtte og oppfølging fra ledelsen for å sette mål, holde motivasjonen oppe og se resultatene av den innsatsen man gjør.

Felles organisering og planlegging

SFO-leder skal være med i skolens ledergruppe. SFO inngår som en del av skolens planer, og skolen og SFO har felles lokaler for barna og personalet. Det er viktig med godinformasjonsflyt mellom partene. Det skal settes av samarbeidstid til planlegging og forberedelser for SFO-ansatte. Særskilt planlegging for SFO er en faktor som bidrar til økt kvalitet på tilbudet.

Kompetanse for SFO-ansatte og ressursutnyttelse på tvers

Bemanning og kompetanse er viktige faktorer som påvirker kvaliteten i SFO. Det skal settes av tid til kompetanseheving for SFO-ansatte. I tillegg bør SFO-ledere delta på kurs rettet mot ledelse. Mange miljøarbeidere jobber både i skole og SFO. De er en viktig ressurs og bindeledd mellom skolen som undervisningsarena og SFO som fritidsarena. Ved nyansettelser er det viktig at SFO-leder og rektor i samarbeid prøver å finne best mulig kvalifiserte søkere.

Forventningsavklaring, informasjon og dialog med hjemmet

SFO og de foresatte:

SFO ønsker et tett samarbeid med foresatte. Foresatte som følger opp og stiller krav til SFO er en viktig ressurs i kvalitetsutviklingsarbeidet ved den enkelte SFO. Personalet holder de foresatte godt informert om planene sine slik at de kan følge med på hva barna gjør på SFO. SFO ønsker tilbakemeldinger gjennom den daglige kontakten, ulike møtearenaer som årligforeldremøte, brukerundersøkelser o.l.

Forventninger til SFO

De foresatte kan forvente at SFO

 • møter barna med respekt, omsorg, anerkjennelse og trygghet
 • gir barna gode opplevelser gjennom humor og glede
 • tilgjengelige voksne som er tilstede når man trenger informasjon
 • har oversikt og kontroll
 • lar barna få medvirke i SFO-hverdagen

Forventninger til foresatte

SFO forventer at hjemmet

 • viser interesse og engasjement for barnet i deres hverdag på SFO
 • gir tydelige beskjeder til de ansatte
 • gir beskjed når man henter barnet
 • gir beskjeder hvis barnet skal være med noen hjem/bli hentet av andre
 • snakker med personalet om barnet har behov/forhold som må følges opp av de ansatte
 • gir tilbakemeldinger på hva som er bra/ hva som kan bli bedre (ris/ros)Innholdet i SFO (mål, utdyping, kvalitetsfaktorer)