Detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i Tistedal - Varsel om vedtak av plan

Detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i Tistedal - Varsel om vedtak av plan

Halden kommunestyre vedtok Detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i møte den 7.12.2023.

Protokoll fra møtet sammen med saksutredningen finner du nedenfor. Der finner du også plandokumentene som plankart, bestemmelser og planbeskrivelse samt ulike fagrapporter som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet.

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for etablering av konsentrert boligbebyggelse på tidligere barnehagetomt i Tistedal sentrum.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen.

Eventuelle klager skal sendes skriftlig til postmottak@halden.kommune.no eller med post til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden

Angi vedtaket det klages på, den eller de endringer som ønskes i planen og de grunner du vil anføre for klagen (se også varslingsbrevet under).

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. Plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Dokumenter