Varsel om oppstart av detaljregulering for Tryms vei 24 og 32 (nasjonal plan-ID G-740)

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tryms vei 24 og 32 (nasjonal plan-ID G-740)

COOP Øst SA ønsker å utvide eksisterende dagligvareforretning eller bygge ny butikk på eiendommen der Coop Prix Østre Lie er etablert.

Berørte eiendommer: gnr/bnr 63/69, 63/5 og del av 63/86.

Det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av forretningseiendommene Tryms veg 24 og 32.  (Jfr. Plan- og bygningsloven (Pbl) §12-8). Fagmyndigheter, grunneiere og naboer er varslet med annonse i Halden Arbeiderblad 09.12.2021, jf. Plan- og bygningsloven §12-8. 

Planområdet omfatter eiendommene Trymsvei 24 og 32 (gnr. 63, bnr. 69 og 86), tidligere veigrunn mellom disse (på gnr. 63, bnr. 5) og veigrunn i BRA-veien. Varslet planareal er på ca. 5,8 dekar. 

Området som skal reguleres til forretning er i kommuneplanens arealdel satt av til nåværende bebyggelse og anlegg.
Forslagstiller er COOP Øst SA.

Parallell planbehandling
Det varsles om parallell behandling av reguleringsplan og byggesak for planforslaget (jf. Pbl §§1-7 og 12-15). 

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å utvide eksisterende dagligvareforretning eller bygge ny butikk. Planområdet vil i hovedsak reguleres til formål forretning, og i tillegg nødvendig veiareal for å tilrettelegge for å videreføre dages bruk, men med mulighet for oppgradering til dagens standard. 

Konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Det konkluderes med at tiltaket 
ikke utløser krav om konsekvensutredning.
Området som skal reguleres til bolig er satt av til bebyggelse og anlegg nåværende i kommuneplanens arealdel. 

Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet:
Spørsmål eller innspill kan rettes til plankonsulent BAS Arkitekter AS ved Karoline Bergdal innen 19.1.2022 på:

  • telefon: 97011495
  • e-post: karoline@bas-ark.no
  • post: BAS arkitekter AS v/Karoline Bergdal, St.Marie gate 96-98, 1706 Sarpsborg

Kart som viser planavgrensning - Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYMS VEI 32 planinitiativ (PDF, 2 MB)

TRYMS VEI 32 KU-vurdering (PDF, 438 kB)

Tryms veg 32 oppstartsvarsel naboer (DOCX, 3 MB)