Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Brattskott

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Brattskott

På vegne av forslagsstiller Brattskott AS varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Brattskott. Reguleringsplanen vil erstatte delfelt B14, regulert til barnehage, i gjeldende "Reguleringsplan for Hovsfjellet". Ny plan får nasjonal plan-ID 3001 G-746.

Planområdet ligger langs Hovsveien, i tilknytning til et ferdig utbygd boligområde, ca. 3,5 km sør for Halden sentrum. Plankonsulent er SG  Co. 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere en del av "reguleringsplan for Hovsfjellet" fra barnehage til konsentrert småhusbebyggelse. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Mer informasjon om planarbeidet finner du i vedlagte dokumenter.

Eventuelle innspill til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til: 
E-postjon.rongen@sgarkitekter.no

Post: Stenseth Grimsrud arkitekter AS
Postboks 91
1751 Halden

Frist for innspill er 15.01.2023.

Eventuelle spørsmål rettes til Stenseth Grimsrud arkitekter v/Jon Rongen, tlf. 913 11 275.

Dokumenter

Varselbrev Brattskott datert 01.12.2022 (PDF, 569 kB)

Kartvedlegg til varselbrev (PDF, 641 kB)

Planinitiativ Brattskott (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte 28.09.2022 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 - Vurdering av KU-plikt datert 24.06.2022 (PDF, 105 kB)

Brattskott - Annonse i HA 07.12.2022 (PDF, 321 kB)