PROSJEKT - Virtuell kortidsavdeling

PROSJEKT - Virtuell kortidsavdeling

Med bakgrunn i samhandlingsreformens intensjoner, skrives pasienter tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten, og kommunene får økt ansvar for behandling og oppfølging.

Med økte demografiske utfordringer og flere eldre- vil behovet for å løse oppgavene kreve omstilling og tjenesteinnovasjon. Velferdsteknologi og digitalisering er viktige virkemidler

Hensikt:

Virtuell korttidsavdeling er en måte å organisere tjenester til hjemmeboende pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, men som trenger tett oppfølging den første tiden. Målet er at pasientene skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Avdelingen skal være et alternativ til innleggelse i korttidsplasser som det er knapphet på. Tilbudet hjemme skal oppleves like trygt- og bedre- for pasienter og pårørende. ​Tett oppfølging av pasienter som skrives tidlig ut til hjemmet gjennom velferdsteknologi og digital samhandling.

Samarbeidspartnere: FOU samarbeid; NCE, eSmart, HIØ , Nordic Media Lab,SØ

Finansiert ved Regionalt Partnerskapsfond, Fylkesmannen i Østfold, Egeninnsats.

Oppstart 9.3.2016 Inngåelse av konsortiumavtale /FOU- samarbeid.

Kontaktperson: Gina Brekke, gina.anette.brekke@halden.kommune.no

Søknad om midler fra Regionalt Partnerskapsfond VKA (PDF, 163 kB)