Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass hele året, men frist for hovedopptak er 1.mars.

Slik søker du

Du søker om plass i barnehageportalen. Du legger inn barnehagene du ønsker å søke på i en prioritert liste. 

Søk barnehageplass i Halden kommune

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars

Hovedopptaket er 1. mars, men du kan søke hele året. Det er samordnet opptak for alle barnehager i Halden. Det betyr at du både kan søke på kommunale og private barnehager på samme sted. Gjennom et mangfold av kommunale og private barnehager, både ordinære barnehager og familiebarnehager, får alle barn et godt og brukertilpasset barnehagetilbud.

Svar på barnehagesøknaden

De første tilbudene som sendes ut vil være knyttet til ditt 1. og 2.valg. Disse tilbudene sendes ut i henholdsvis starten og midten av mars, med 14 dagers svarfrist. De neste valgene blir sendt ut i starten av april, også med 14 dagers svarfrist.

Det er den enkelte barnehage som sender ut tilbud om barnehageplass, og du får informasjon om tilbudet via din e-post.

Hva om jeg ikke får tilbud om barnehageplass?

Dersom du ikke mottar et tilbud i denne perioden, har du altså ikke fått tilbud barnehageplass der du har søkt. Det vil være mulig for barnehageadministrasjon å legge til valg av andre barnehager i din søknad.

Her finner du en oversikt over hvilke barnehager som har ledige plasser etter at 1.- 4. valgene er sendt ut

I tillegg kan du også selv kunne legge inn en ny søknad.

Det blir sendt ut tilbud om barnehageplass helt fram til opptaket er ferdig i juni. Deretter er det løpende / supplerende opptak resten av barnehageåret

Prosent plass

Det er ulike plasstyper ved de ulike barnehagene. Dette kan sjekkes ut på hjemmesiden til den enkelte barnehage. Når man legger inn søknad, vil man få opp hva den enkelte barnehagen tilbyr når man skal huke av for «Plasstype». 

Her søker du på barnehageplass

Rett til barnehageplass?

Alle barn som fyller ett år i perioden 1. august til 31. november har rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i, hvis foreldrene har søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptak som er 1. mars.

Eksempel:

Ola fyller 1 år i oktober. Foreldre har søkt om barnehageplass innen fristen 1.mars. Ola har da rett til barnehageplass innen 31. oktober. Dersom foreldre søker om plass 20.mars, bortfaller retten til plass fra oktober måned. 

Retten forutsettes at barnet har bostedsadresse i kommunen fra august det året det søkes plass for.  Enkelte ikke-kommunale barnehager har opptakskrets utover Halden kommune. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass dersom søker får tilbud om plass i en barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Søkere som takker nei til tilbudet mister sin rettighet til plass, men kan fortsatt stå på venteliste og vil bli vurdert ved ledighet.

Endre eller si opp eksisterende plass

For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget i Foresattportalen. Der kan du endre plasstype eller si opp plassen. Oppsigelsestiden står i den enkelte barnehages vedtekter.

Maurtua åpen barnehage

Dette er et tilbud til alle barn i førskolealder, men for å bruke tilbudet hos Maurtua må barnet ha med en voksen.