Tidslinje for ny skole og idrettshall på Os

Tidslinje for ny skole og idrettshall på Os

Prosessen med å realisere en ny skole og idrettsanlegg på Os startet helt tilbake i 2014. Her er de viktigste hendelsene som har ført frem til at ny skole snart kan bygges.

 • I denne oversikten over Os-prosjektets utvikling, finner du de viktigste hendelsene fordelt på år fra 2014 og fremover.
 • Det nyeste er nederst i artikkelen.
 • Det er lenket til politiske saksdokumenter der saksframlegg er administrasjonens forslag og bakgrunnsinformasjon, mens protokoll er møtets vedtak. I de nyeste vedtakene er det lenket direkte inn til nettløsningen for det aktuelle møtet. 
 • Se informasjonsside for prosjektet her.
 • Følg med på byggingen via webkamera her.

2014:

 • Halden kommune har startet arbeidet med ny sentrumsplan.
 • En kartlegging av Haldens helsetilstand viser at sentrum skiller seg ut negativt, blant annet fordi mange flytter fra sentrum når barn når skolealder. Arbeidet i styringsgruppa konkluderer med at det viktigste man kan gjøre for å gjøre sentrum attraktivt er å oppgradere skole og oppveksttilbud, samt å tilrettelegge for at flere familieleiligheter blir bygd i sentrum.
 • Stortingsmeldingen «Norge universelt utformet innen 2025» setter nye mål. 
 • Siden Os og Rødsberg skoler ikke var universelt utformet, var det klart at Halden kommune ville bryte diskriminerings- og tilgjengelighetsloven hvis ikke dette ble løst.
 • Oppgradering av de to eksisterende skolene ble diskutert. De estimerte kostnadene for oppgradering av to skoler kontra å etablere en ny skole på Os med de stordriftsfordelene det vil gi, endte i en konklusjon om å bygge 1-10 skole på Os.
 • Ifølge sentrumsplanen ble skolesektoren utfordret på hvordan samarbeidet mellom barne- og ungdomsskolen skulle være. «Ut fra pedagogiske vurderinger så en ikke problemer med å samle sentrumsskolene til en skole for 1-10 årsklasser».
 • I arbeidet med sentrumsplanen ble det bestilt mulighetsstudier for en 1-10 skole, og idrettshall på Os-tomta. To ulike skisseprosjekter fra SG arkitekter og Halden arkitektkontor viste at dette var mulig å få til.

2015:

 • 15. desember: Kommunestyret fattet vedtak om at det skulle settes ned en arbeidsgruppe og et mandat for denne, for å se på en allbrukshall. (PS 2015/146)
 • 17. desember: Kommunestyret fattet følgende vedtak: «Planlegging av ny skole i sentrum skal påbegynnes. I denne forbindelse skal også idrettshall utredes, inkludert mulighetene for å realisere en hall med to håndballbaner som oppfyller håndballforbundets arenakrav.»
 • (PS 2015/154 Budsjett 2016 – verbaldel vedrørende undervisning og oppvekst) Saksframlegg (PDF, 10 MB)

2016:

2017:

 • 27. mars: Formannskapet behandler saken «Os - fleridrettshall med basishall, og fremtidig 1-10 skole – mulighetsstudie». (PS 2017/29) Saksframlegg  (PDF, 554 kB)   Protokoll (PDF, 118 kB)
 • 24. mai: SG Arkitekter leverer skisseprosjekt.
 • Jansen arkitekter (Østavind Arkitekter) leverer skisseprosjekt.
 • 31. august: Formannskapet fatter vedtak om oppstart prosjektering av ny skole og idrettsanlegg.
 • 14. september: Kommunestyret stadfester oppstart prosjektering av ny skole og idrettsanlegg. (PS2017/87) Saksframlegg Protokoll
 • 30. november: Formannskapet fatter vedtak om gjennomføringsmodell.
 •  (PS 2017/92) Saksframlegg (PDF, 2 MB)    Protokoll (PDF, 109 kB)

2018:

 • 5. februar: Varslet oppstart av regulering. Frist for innspill settes til 1. april 2018.
 • 18. mars: Åpent møte i gymsalen på Os skole i forbindelse med oppstart av regulering.  Kommunen og arkitekter møtte for å informere og å høre på innspill. Representanter fra skole, FAU, elevråd, naboer og idrett deltok.
 • 1. april: Frist for innspill etter varsel om oppstart regulering.
 • 3. april: Brukermedvirkning om idrettsanlegg og spesialrom. Ansatte ved Os og Rødsberg, samt idrettsråd og idrettslag deltok.
 • 4. april: Brukermedvirkning om ulike temaer. Ansatte og elever ved Os og Rødsberg deltok.
 • 5. april: Revidert fremdriftsplan vedtas av formannskapet.
 • (PS2018/27) Saksframlegg (PDF, 303 kB)    Protokoll (PDF, 95 kB)
 • 17. april: Brukermedvirkning om bl.a. digitale løsninger. Skolenes ikt-ressurser deltok.
 • 17. april: Dialogkonferanse med markedet på Fredriksten hotell.
 • 17. april: Åpent møte i Folkets hus om skolens mulige nærmiljøfunksjon. Det møtte mange lag og foreninger som viste stor interesse for å drive sin aktivitet i den nye sentrumsskolen utenom skoletiden.
 • 24. mai: Kommunestyret vedtar at tilbydere i konkurranse om totalentreprise med løsningsforslag skal presentere to løsningsforslag, et med og et uten eksisterende skole.
 • (PS 2018/58) Saksframlegg  (PDF, 581 kB)  Protokoll
 • Mai: WSP lager notat som beskriver vedtaket fra 24. mai og konkluderer med at vedtaket er i strid med lov om offentlige anskaffelser.
 • 21. juni: Referatsak i Kommunestyret om å justere modellen til konkurranse om to skisseprosjekt, ett med og ett uten eksisterende skole slik at politikerne står fritt til å velge løsningsforslag. Notat fra WSP ligger ved saken. Saksframlegg
 • Rektorene fra de to sentrumsskolene deltok i prosjektgruppa sammen med eiendomsavdeling og WSP i planleggingsfasen før utlysning av konkurransen.
 • 2. juli: Utlysning om konkurranse av to skisseprosjekt. Tilbudsfrist: 24. august.
 • 24. august: 22 aktører leverer tilbud hvorav 10 for løsningsforslag med eksisterende skole og 13 for løsningsforslag uten eksisterende skole.
 • 17. september (uke 38): Tildeling av leverandør.
 • 6. desember: Kommunestyret får presentert to utvalgte skisseprosjekt. 
 • Rådmannens innstilling var å velge løsningsforslaget uten eksisterende skolebygg.
 • 13. desember: Kommunestyret vedtok at administrasjonen skulle jobbe videre med løsningsforslaget «Favn» fra White arkitekter/Dronninga Landskap som er uten eksisterende skolebygg. (PS 2018/136)

2019:

 • 14. mars: Kommunestyret fatter vedtak om å kunngjøre entreprise.
 • (PS 2019/26) Saksframlegg  (PDF, 910 kB)   Protokoll (PDF, 261 kB)
 • 19. mars: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø vedtar å utsette første gangs behandling av reguleringsplan for Os til april. (PS 2019/27) Saksframlegg (PDF, 429 kB)    Protokoll (PDF, 94 kB)
 • 23. april: Reguleringsplan på Os til første gangs behandling.
 • 30. april: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø behandlet forslag til «Detaljregulering for Os skole og idrettshall». Forslaget er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelser er 21. juni 2019.
 • Vår 2019: Nå når konsept er valgt og kommunestyret har fattet vedtak om løsning, starter neste fase med samspill. Det vil bli opprettet grupper fra skolene for medvirkning for å gjøre det valgte konseptet best mulig innenfor de rammene vi har fått.
 • August: NVE og Østfold fylkeskommune trekker sine innsigelser.
 • 29. august: Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø behandler detaljreguleringen.
 • (PS 2019/83) Saksframlegg (PDF, 3 MB)    Protokoll (PDF, 282 kB)
 • 3. september: Kommunestyret behandler detaljreguleringen. (PS 2019/84) Saksframlegg (PDF, 3 MB)  Protokoll (PDF, 9 MB)
 • 13. september: Rådmannen avlyser anbudskonkurransen og signerer ikke kontrakt med AF-gruppen. Os-prosjektet settes på pause.
 • 14.november : Reguleringsplanene oppheves i kommunestyret (PS 106/2019.) Saksframlegg (PDF, 236 kB)    Protokoll (PDF, 167 kB)
 • 14. november: Kommunestyret ber kommunedirektøren starte en ny prosess med nye forutsetninger 
 • (PS 107/2019) Saksframlegg (PDF, 307 kB)    Protokoll (PDF, 167 kB)
 • 19. desember: Kommunestyret vedtar å bygge ut og totalrenovere Os skole som en moderne og universelt utformet 1-7-skole, mens Rødsberg ungdomsskoles fremtid skal utredes videre. (PS 150/2019) Saksframlegg (PDF, 413 kB)    Protokoll (PDF, 117 kB)
 • I dette møtet la administrasjonen frem denne rapporten: Rapport-1-10-skole eller todelte sentrumsskoler. (PDF, 4 MB)

2020:

 • 22. januar: Halden kommune varsler oppstart av nytt reguleringsarbeid; Se kunngjøringen her!
 • 10. mars: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø fikk fremlagt en referatsak om Os-prosjektet. (PDF, 217 kB) I hovedsak gjaldt dette tentativ fremdriftsplan og en bygningsmessig vurdering av eksisterende hovedbygning på Os. Det fattes ikke vedtak til referatsaker, men er en mulighet for kommunedirektøren til å orientere folkevalgte formelt. Denne referatsaken skal også fremlegges til hovedutvalg for undervisning og oppvekst, formannskapet og kommunestyret. På grunn av Korona-viruset er det uklart når den kan behandles i disse utvalgene. Her kan du lese referatsaken og de to vedleggene:
 • Referatsak: 1282180 Os referatsak 3.3.20 (PDF, 217 kB)
 • 3. april: Halden kommune la ut anbudskonkurranse for arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppe for Os-prosjektet. Tilbudsfristen er 13. mai 2020. Se mer info i neste post. 
 • 15. april: Kommunestyret fikk følgende tilleggsinformasjon: KS RS 2020-8 16.04.20 Tilleggsnotat.pdf  (PDF, 2 MB)
 • 13. mai: 26 aktører leverte tilbud på oppdraget som arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppe.
 • 8. juni: Asplan Viak ble valgt til arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppe. 
 • 16. juni: Kontrakt med Asplan Viak ble signert. 
 • 2. juli: Startet et Os-samarbeid med Smart Innovation Norway.

3. og 4.september: Asplan Viak presenterte hovedprinsipper og foreløpige skisser av Os skole og idrettsarena for sentrale brukere av anlegget. 

8. desember: Hovedutvalg for teknisk, plan, landbruk, klima, miljø vedtok å legge forslaget om detaljregulering for Os skole og idrettsanlegg ut på høring og offentlig ettersyn.

2021:

2022:

 

2023

 • Informasjon om bruk av hallen: Det lages en egen nettside for Halden arena, Hjortsberghallen og Risumhallen.
 • Medio desember 2023: Halden kommune overtar Halden arena fra entreprenør.

2024

 • 6. januar 2024: Offisiell åpning av Halden arena. Åpent hus for publikum.