Detaljregulering for Konglelund - høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering for Konglelund - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Detaljregulering for Konglelund ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 12.05.21, sak PS 65/2021.

Det ble vedtatt følgende:

" I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Konglelund» (nasjonal plan-ID: G-709) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart, datert 05.09.19 og sist revidert 28.04.21, bestemmelser datert 06.09.19 og sist revidert 28.04.21 og planbeskrivelse datert 06.09.19 og sist revidert 28.04.21.

Forslaget legges ut med følgende tilføyelse i bestemmelsene § 5.3:
Det skal angis maksimal gesims høyde både som kote høyde og i meter over laveste bakkenivå for planlagte bygg. "

Plandokumentene er nå rettet opp i tråd med vedtaket. Bestemmelsene har ny revisjonsdato 16.06.21.

Hovedhensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av to boligblokker på 4-6 etasjer på det tidligere institusjonsområdet Konglelund, i Konglelundveien. 
Eksisterende bebyggelse forutsettes revet.

Planområdet omfatter i tillegg til institusjonsområdet tilliggende veier og eneboligtomten Konglelundveien 9. Eneboligtomten er tatt med i planen kun for at denne ikke skal bli liggende igjen som eneste uregulerte areal i området.

Planforslaget åpner for etablering av inntil 70 boenheter i blokkbebyggelsen. Parkering er forutsatt i parkeringskjeller. Noe gjesteparkering tillates langs adkomstveien. Tre hule eiker er regulert til bevaring innenfor planområdet. I tillegg er et gravfelt fra jernalder sikret i planen. Allmennhetens tilgang til Holteskogen er også ivaretatt gjennom planområdet.

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til postmottak@halden.kommune.no

eller Halden kommune, Enhet for Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden. 

Frist for å komme med kommentarer til planforslaget er 10.09.2021.

Du finner plandokumentene under, sammen med saksfremstillingen for 1. gangs behandlingen. Planforslaget er i tillegg supplert med noen snitt og en illustrasjon som angir dagens terreng og mønehøyder på nabobebyggelse. Det er også lagt inn i kommunens visningsverktøy City planner – se lenken under.

Vi gjør oppmerksom på at verktøyet/modellen City planner har noen begrensninger. Det er et enkelt/skjematisk visningsverktøy som viser volum og høydemessige forhold. Det tar imidlertid ikke høyde for f.eks. materialitet/fargevalg, og hvordan dette vil påvirke opplevde volumer og høyder. I planbeskrivelsen finnes figurer som illustrerer dette bedre.

Skogsvegetasjonen på høydene vest i planområdet og nord for planområdet er lagt inn med kun et utvalg av trær, og er ment å vise høyden på de nærmeste trærne, sett i forhold til planlagt bebyggelse. Tilpasninger/ terrengbearbeiding rundt den nye bebyggelsen kommer heller ikke fram i modellen. 

Klikker du på hjulet nede til venstre i bildet kan du endre innstillinger. Bildet åpnes automatisk med lav grafisk kvalitet. Velger du høyere kvalitet vil du få med flere detaljer, men modellen blir tregere å bevege seg i.

  • Venstreklikk: bevege 
  • høyreklikk: zoome 
  • begge mustaster: tilte og rotere.

Det er også lagt inn noen predefinerte siktepunkter – se menyen til høyre.

Lenke til planforslaget i kommunens visingsverkstøy City planner.