Detaljregulering for Sykehusgata 3 og 4 - varsel om vedtak av plan

Detaljregulering for Sykehusgata 3 og 4 - varsel om vedtak av plan

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-12 godkjenner kommunestyret i Halden forslag til «Detaljregulering for Sykehusgata 2 og 4» (nasjonal plan-ID: G-737).

Plandokumentene består av plankart datert 31.03.2023 og sist revidert 16.02.2024, planbestemmelser datert 26.01.2023 og sist revidert 16.02.2024 og planbeskrivelse datert 26.01.2023 og sist revidert 16.02.2024.

Kommunestyret ber om mekling iht. pbl. § 5-6 for de deler av planen det står innsigelser til.

Enkelt forklart innebærer dette at det er vedtatt en reguleringsplan som åpner for en utbygging i inntil 5 etasjer på et nytt politihus lengst øst i planområdet og et nytt bygg på inntil 4 etasjer ved siden av dette. For den eksisterende Batterifabrikken stadfester reguleringsplanen dagens bruk. Det er fremmet innsigelse fra Riksantikvaren og Forsvarsbygg til en sjette etasje på politihuset. Denne delen av reguleringsplanen er derfor ikke rettskraftig og kommunen har bedt Statsforvalteren i Oslo og Viken om mekling i saken. En avgjørelse om en ev. sjette etasje vil derfor komme senere.

Det er mulig å klage på kommunens vedtak av reguleringsplan. Klagen skal sendes skriftlig til Halden kommune, Plan og Miljø, Postboks 150, 1751 Halden, eller til postmottak@halden.kommune.no. Angi vedtaket det klagers på, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. Klagefristen settes til 10.05.2024. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremstilles skriftlig for Halden kommune.

Ved spørsmål til saken kan det tas kontakt med saksbehandler Bjørn Murvold på tlf. 477 92 175 eller epost bjorn.murvold@halden.kommune.no

Dokumenter