PROSJEKT - En dør inn - Miljøvaktmestertjenesten, boligkontakt i NAV og boligkoordinator

PROSJEKT - En dør inn - Miljøvaktmestertjenesten, boligkontakt i NAV og boligkoordinator

Stillingene ble opprette som et resultat av kommunens deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.

Stillingene har fra oppstart vært finansiert med prosjektmidler fra Husbanken og Helsedirektoratet.

Hensikt/mål:

Miljøvaktmestertjenesten skal ha et tydelig «bo- og bolig fokus». Miljøvaktmestertjenesten skal være en førstehjelp for økt mestring av hverdagen i egen bolig for de som sliter mest med å opprettholde et stabilt boforhold. Målsetningen er at tjenesten som ytes skal være av tidsavgrenset, men av effektiv og praktisk karakter for å sette beboeren i stand til å opprettholde et stabilt boforhold. For å kunne være lett tilgjengelig og fleksibel, har tjenesten ingen formell søknadsprosess og er ikke vedtaksfestet. Oppdrag spenner fra bistand til rydding og fjerning av søppel, dialog med utleiere, veiledning i praktiske oppgaver i hjemmet og hjelp til å orientere seg i det øvrige hjelpeapparatet.

Boligkontakten i Nav har som hovedoppgave å hjelpe personer som står uten fast bolig med å skaffe bolig på det private leiemarkedet. Boligkontakten har kontakt med private utleier og følger opp de som har fått tildelt midlertidig bolig av Nav.

Boligkoordinatoren mottar og sorterer oppdrag til Miljøvaktmestertjenesten og vurderer hvilke virkemidler som kan være hensiktsmessige i de ulike sakene. Mulige virkemidler kan for eksempel være kommunal bolig og Startlån fra Husbanken.

Miljøvaktmestertjenesten, Boligkontakten i Nav og Boligkoordinatoren samarbeider tett for å finne den tilnærmingen og de virkemidlene som er best egnet for å hjelpe den som står i en vanskelig bosituasjon. Prosjektets styrke er effektivt, tverrfaglig samarbeid.

Finansiering:

​Husbanken, Helsedirektoratet, Fylkesmannen og egeninnsats

Oppstart:

Januar 2014

Kontakt:

Kristian Marhaug, kristian.marhaug@halden.kommune.no

Beskrivelse Miljøvaktmestertjenesten (PDF, 254 kB)