Ombygging av helsehuset

Ombygging av helsehuset

Halden kommune har i perioden 2020 til 2022 gjennomført en omfattende ombygging av Helsehuset. I tillegg til at bygget er modernisert er flere helsetjenester nå samlet her. Byggeprosjektet er gjennomført og nytt helsehus åpnet 10. oktober 2022. 

Prosjektet omfatter helsehuset, mellombygget mot sykehuset og parkeringsområdene utenfor helsehuset. 

Alle avdelingene i Helsehuset  og mellombygget flytter inn i tidligere Karrestad sykehjem. Der skal de være hele ombyggingsperioden.

Nyheter om byggeprosjektet:

Hva skal Helsehuset være?

Etter oppgraderingen skal Helsehuset ha følgende aktivitet:

 • Avdeling for aktivitet og mestring; fysioterapi, ergoterapi, syn- og hørselskontakt, kreftkoordinator, hverdagsrehabilitering og frisklivssentral.
 • Kommunale akutte døgnplasser (KAD)
 • Sengeavdelinger for tidsbegrensede opphold (Korttid, rehabilitering og lindrende plasser).
 • Pasientkoordinatorer
 • Legetjenester (kommuneoverleger og sykehjemsleger)
 • Legevakt
 • Kommunelegekontoret
 • Vaksinasjonskontoret

Etter oppgraderingen skal det fortsatt være sengeavdelinger med 65 plasser på helsehuset. 20 av disse skal være i 5.etasje og de øvrige 45 nye pasientrom fordeles på 2., 3. og 4. etasje. Pasientene får store rom med egne bad, to mindre stuer og spiserom/kjøkken med utgang til glassveranda. Personalet vil få gode arbeidsforhold.

Bygget skal oppgraderes blant annet med moderne varmeløsning og teknologi for moderne helseløsninger. Det skal bygges et parkeringsdekke i to etasjer utenfor helsehuset og det skal tilrettelegges for ny innkjøring og inngang til legevakt og kommunelegekontor i sydenden av bygget, samt egen inngang for ambulanse og politi til legevakten.

Hvorfor denne endringen?

Nasjonal satsning på behandling i innbyggernes nærmiljø etter samhandlingsreformen, har ført til at mange kommuner har etablert egne Helsehus. For å sikre et godt behandlingstilbud, vil utvikling av Helsehuset i Halden være et fremtidsrettet tiltak for hele befolkningen i Halden og Aremark. Behovet for oppgradering og bedre utnyttelse av arealet i helsehuset er stort.

Samlokalisering av kommunelegekontor og legevakt er et viktig tiltak for å sikre kompetanse og økonomisk bærekraft fremover. Målet er å få til bedre plassutnyttelse ved å samordne to tjenester som er i behov av like arealer og utstyr, og som for det meste opererer til ulike tider av døgnet. Dette gir fleksibel bruk av kontorer og reduserer behov for administrative arealer. Ved samlokalisering av tjenester og styrket faglig innhold, vil kommunen være bedre rustet til å videreutvikle helsetjenestene i tråd med Samhandlingsreformen og Stortingsmeldingen “Leve hele livet”.

Ved å flytte legevakten kan kommunen avslutte et leieforhold med Sykehuset Østfold. Ved å flytte kommunelegekontoret kan kommunen selge lokalene i Jacob Blochsgate 4 i sentrum.

Endring av parkeringsområdet ved helsehuset vil gi utvidet kapasitet og bedre parkeringsforhold.

Målsettingen for ombyggingsprosjektet

Halden kommune skal imøtekomme nasjonale føringer (Stortingsmeldinger o.l.) som setter krav til fremtidens helsetjeneste. Dette gir oss følgende mål:

 • Kommunen skal yte rett behandling, på rett sted, til rett tid og nærmest mulig hjemmemiljøet.
 • Kommunen skal yte pasientenes helsetjenester.
 • Kommunen skal yte mer omfattende øyeblikkelig-hjelp-tjenester.
 • Kommunen skal ha større fokus på forebygging, behandling og rehabilitering.
 • Kommunen skal yte kostnads- og ressurseffektive tjenester med fokus på forebygging, tidlig innsats og mestring for bærekraftige fremtidige helsetjenester.
 • Kommunen skal legge til rette for endring for å bedre samarbeid og samhandling.

Anleggstrafikk og skilting

Det vil være mye anleggstrafikk med tunge anleggsmaskiner rundt helsehuset i byggefasen. Også deler av parkeringsområdet ved helsehuset vil være byggeplass. Naboer og andre som ferdes i området bes ta hensyn til skilting rundt byggeplassen.

Midlertidig drift av helsehuset ved Karrestad sykehjem

Karrestad sykehjem er satt i stand for at innbyggerne skal få god og nødvendig helsehjelp der, mens helsehuset blir bygget om. Driften av helsehuset med pasienter skal flyttes over til Karrestad. Dette vil innebære at alle sengeavdelingene og avdeling for aktivitet og mestring vil yte tjenester ved Karrestad i 2 år fremover. Legevakten og kommunelegekontoret skal fortsatt være i lokalene der de er i dag, frem til det nye helsehuset er klart. Tidspunkt for flytting til Karrestad er utsatt fra april 2020 til august/september 2020 på grunn av koronapandemien.

Det nye helsehuset var opprinnelig planlagt å stå ferdig for innflytting vinter/vår 2021/22. Fremdriftsplanen vil trolig bli utsatt noe som følge av utfordringene med koronapandemien. Detaljene i dette er foreløpig ikke avklart.

FAKTA: 

Oppdragsgiver: Halden kommune

Entreprenør helsehuset: NCC

Entreprenør parkeringshus og utomhus: ØST AS

Arkitekt: Moth arkitekter AS, Halden

Kostnadsramme:
Helsehuset koster Halden kommune cirka 124 millioner kroner. Det er kostnadsrammen etter at Husbankens bidrag og merverdiavgift er trukket fra. 

Fremdrift:  
Vår 2020 - høst 2020: Forprosjekt/Entreprisegrunnlag og søknader

Høst 2020 - vår 2021: Valg av entreprenør/detaljplanlegging

Vår 2021 - vår 2022: Gjennomføringsfase

10. oktober 2022: Halden helsehus åpnes etter fullført ombygging​

KONTAKTINFORMASJON:

Prosjektleder bygg, Ingar Orud, Halden kommune
E-post: ingar.orud@halden.kommune.no
Telefon: 900 97 361

Prosjektleder helse, Anne Grethe Berg, Halden kommune
E-post: annegrethe.berg@halden.kommune.no
Telefon: 969 43 379

Se andre bygg- og anleggsprosjekter som pågår nå.